Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2020

Цифрова економіка:тренди, ризики тасоціальні детермінанти

Видання присвячене дослідженню сучасного етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослідити головні детермінанти та підстави роз- витку цифрової економіки в Україні, а також готовності України до запрова- дження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Крім того в доповіді проаналізо- вані потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі. 

Видання орієнтоване на широке коло читачів: наукових працівників, виклада- чів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто досліджує про- блеми сучасних трансформацій.