Видання Разумков Центру

22 листопада 2021

2024


Дослідження гендерної специфіки вимушеної міграції
з України до ЄС в умовах військового конфлікту

Study of Gender Specifics Of Forced Migration
From Ukraine to the EU In the Military Conflict

Дослідження гендерної специфіки вимушеної міграції
з України до ЄС в умовах військового конфлікту

 Частина 2

 ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР МІГРАЦІЇ

Дослідження гендерної специфіки вимушеної міграції
з України до ЄС в умовах військового конфлікту

 Частина 3

 ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ:ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Аналітичну доповідь підготовлено Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст аналітичної доповіді не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

The study was made within the Ukraine Civil Society Sectoral Support Activity. implemented by ICAP Ednannia in consortium with the Ukrainian Centre for Independent Political Research (UCIPR) and the Centre for Democracy and Rule of Law (CEDEM) with the support of the United States Agency for International Development (USAID). The purpose of the project is to improve the operating environment for civil society and strengthen the institutional capacities of civil society organisations in order to advance the self-reliance of the civic sector in Ukraine.


2023


Українське суспільство, держава і церква під час війни. церковно-релігійна ситуація в Україні-2023 Ukrainian Society, State And Church in War. Church and Religious Situation In Ukraine 2023

Релігія і Церква в українському суспільстві: 2000–2023 рр. (соціологічне дослідження):

 • Рівень і характер релігійності українського суспільства
 • Релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Оцінка громадянами міжрелігійних, міжконфесійних та міжцерковних відносин
 • Cтавлення до переходу на Новоюліанський календар

Religion and Church in Ukrainian Society: 2000-2023(sociological study): 

Level and Nature of Religiosity of Ukrainian Society 

Religion, Church and Society 

The Church and the State 

Citizen Assessment of Inter-Religious, Inter-Faithand Inter-Church Relations 

Attitudes towards the Transition to the Revised Julian Calendar


Cучасний стан, пріоритети та перспективи розвитку системи громадянської освіти в Україні

Авторський колектив — Ю. Якименко (керівник), П. Стецюк (координатор проєкту), І. Балуба, А. Биченко, Д. Добровольський, В. Замятін, О. Литвиненко, М. Міщенко.

Це видання підготовлене Центром Разумкова за результатами дослідницького проєкту «Сучасний стан, пріоритети та перспективи розвитку системи громадянської освіти в Україні», який підтримується Представництвом Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Видання містить аналітичну доповідь Центру Разумкова, присвячену аналізу сучасного стану нормативно-правового та інституційного забезпечення процесу створення системи громадянської освіти в України, врахування викликів, зумовлених широкомасштабною російською агресією, останніх змін в законодавстві та їх наслідків.

Також у виданні містяться позиції провідних фахівців у галузі громадянської освіти щодо проблем і завдань сучасного етапу розвитку її системи, результати експертного та загальнонаціонального соціологічного опитувань, чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та проєкти, що перебувають на розгляді чи в процесі обговорення.

У реалізації проєкту взяли участь експерти Центру Разумкова, фахівці МОН, НІСД, представники громадських організацій та міжнародних проєктів у сфері громадянської освіти.

Публікація буде корисною для представників органів влади, науковців, фахівців у сфері громадянської освіти, студентів, усіх, хто цікавиться відповідною проблематикою.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.

У разі використання матеріалів, посилання на видання є обов’язковим.

Усі фотоматеріали, вміщені в цьому виданні, взяті із загальнодоступних джерел.


Вплив міграційних процесів на перебіг повоєнного відновлення України, міграційну політику ЄС та країн східного партнерства

У виданні міститься інформаційно-аналітична доповідь, що складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячено загальному огляду міграції та мобільності у форматі Східного партнерства. Висвітлено основні напрями міграційної політики ЄС, завдання України та ЄС в сфері міграційної політики.

Другий розділ містить загальний аналіз міграційних процесів в країнах Східного партнерства, особливості міграційних процесів в Україні. Розглядаються зміни міграційної парадигми ЄС внаслідок широкомасштабної російської агресії проти України.

Третій розділ присвячений аналізу впливу міграції на економічний розвиток країн, що приймають та постачають мігрантів.

У четвертому розділі проаналізовано мотиви та чинники повернення/ неповернення українських емігрантів, в першу чергу досліджуються економічні мотиваційні чинники. Пропонуються підходи та шляхи впливу на міграційну поведінку.


The Impact of Migration Processes on the Post-war Recovery of Ukraine and the Migration Policies of the EU and Eap Countries

The present study focuses on the current processes of forced emigration, with respect to the Eastern Partnership (EaP) as an initiative aimed at developing civilised migration processes with the EU countries.

Russia’s full-scale aggression has created new challenges and threats for Ukraine itself, for the EU countries as providers of temporary asylum to Ukrainians fleeing the war, and for other countries hosting Ukrainian refugees. The latter include the EaP countries — Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, and Belarus.


Війна і Церква. Церковно-Релігійна ситуація в Україні 2022 р.

Релігія і Церква в українському суспільстві: 2000–2022 рр. (соціологічне дослідження):

 • Рівень і характер релігійності українського суспільства
 • Релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Оцінка громадянами міжрелігійних, міжконфесійних та міжцерковних відносин
 • Бачення громадянами змін у релігійній ситуації після закінчення війни
 • Церковно-релігійна ситуація в Україні в умовах війни (результати фокус-групових дискусій).

Документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу початку широкомасштабної російської агресії проти України (лютий–березень 2022 р.)


War and Church. Church and Religious Situation In Ukraine 2022

Religion and Church in Ukrainian Society: 2000–2022 (sociological study):

 • Level and Nature of Religious Commitment of Ukrainian Society
 • Religion, Church and Society
 • The Church and the State
 • Public Assessment of Inter-Religious, Inter-Confessional and Inter-Church Relations
 • People’s Forecasts of Changes in the Religious Situation after the War

War аnd Church. Church аnd Religion in Ukraine (results of focus group discussions)


2022


Роль і місце України в перспективних європейській та євроатлантичній системах безпеки

Центр Разумкова висловлює велику подяку експертам, які взяли участь в опитуванні, за їх внесок у досягнення однієї з цілей проекту, що полягає у сприянні налагодженню кваліфікованого діалогу між Європою та Україною, а також між владою та громадянським суспільством на національному, регіональному та європейському рівнях

Доповідь підготовлена авторським колективом Центру Разумкова у складі: М.Сунгуровський (керівник проекту), директор військових програм; О.Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів; М.Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки; Л.Поляков, позаштатний консультант, Вікторія Удальцова, інтерн


Ukraine’s Role and Place In The Future European And Euro-Atlantic Security Systems Kyiv

The Razumkov Centre would like to express its gratitude to all experts, who took part in the expert survey and discussion, for their contribution to one of the project goals, which is to establish and promote a competent dialogue between the NATO, the EU and Ukraine, as well as between government and civil society at the national, regional and European level.

The report was prepared by the Razumkov Centre team, including: Project Manager Mykola Sunhurovskyi, Director of Military Programmes; Oleksiy Melnyk, Co-Director of Foreign Relations and International Security Programmes, Coordinator of International

Projects; Mykhailo Pashkov, Co-Director of Foreign Relations and International, Security Programmes; Leonid Polyakov, Visiting Senior Fellow. Viktoriia Udaltsova, Intern


Декарбонізація української енергетики (економіки): вплив російської агресії, амбітні цілі та потенційні можливості для України в післявоєнний період

Автори доповіді: Володимир Омельченко, Світлана Чекунова, Максим Білявський, Тетяна Хитрик, Андрій Конеченков, Михайло Міщенко, Данило Добровольський.

У виданні міститься інформаційно-аналітична доповідь, що складається із шести розділів. У кожному розділі наведені результати дослідження різноманітних механізмів декарбонізації української енергетики (економіки) з урахуванням міжнародного досвіду. Аналізується вплив російської агресії на досягнення Україною кліматичних зобов’язань у рамках Паризької кліматичної угоди. Розглянуто проблеми функціонування існуючої в Україні моделі ринку електричної енергії у контексті залучення інвестицій в розвиток енергетичної інфраструктури для забезпечення переходу до вуглецево-нейтральної енергетики (економіки). Наведені рекомендації щодо створення належних нормативно-правових умов для досягнення цілей зниження викидів парникових газів відповідно до Другого національно визначеного внеску.


Соціально-економічні та гуманітарні наслідки російської агресії для українського суспільства

Керівник проекту — Ольга ПИЩУЛІНА

Автори доповіді: Ольга ПИЩУЛІНА, Василь ЮРЧИШИН, Катерина МАРКЕВИЧ, Михайло МІЩЕНКО, Данило ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

У виданні міститься інформаційно-аналітична доповідь, що скла-дається з п’яти розділів. У кожному розділі наведені результати дослідження впливу російської агресії на українське суспільство, аналіз прямих та опосередкованих наслідків війни на зайнятість, рівень життя населення, сферу соціального захисту та ринок праці. Аналізується вплив війни на соціальне самопочуття громадян, які стали тимчасово переміщеними особами. У дослідженні також розглядаються інстру-менти державної політики та ефективність державних антикризових заходів, спрямованих на підтримку населення України (особливо ВПО).

Видання орієнтовано на широке коло читачів: урядовців, наукових працівників, викладачів і студентів.

Видання підготовлене за сприяння Представництва «ФОНДУ ФРІДРІХА НАУМАННА ЗА СВОБОДУ» в Україні.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.

У разі використання матеріалів, посилання на видання є обов’язковим.

Усі фотоматеріали, вміщені в цьому виданні, взяті із загальнодоступних джерел.


Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі

У цьому виданні представлені аналітична доповідь Центру Разумкова і позиції (у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців, в яких увага концентрується на міжнародних і вітчизняних кризових проявах, зумовлених російською агресією, напрямах і заходах зі збереження політичного та економічного потенціалів України. Це сприятиме формуванню в Україні раціонального бачення цілей і шляхів майбутнього відновлення, зростання і розвитку.


2021


Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2021 рр. Specifics of Religious and Church Self-Determination of Citizens of Ukraine: Trends 2000–2021

Релігія і Церква в українському суспільстві: 2000–2021 рр. (соціологічне дослідження):

 • рівень і характер релігійності українського суспільства
 • релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • оцінка громадянами міжрелігійних, міжконфесійних та міжцерковних відносин

Державні документи, документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах

Religion and Church in Ukrainian Society in 2000–2021 (sociological study):

 • Level and nature of religiosity of Ukrainian society
 • Religion, Church and society
 • Church and state
 • Citizen assessment of interreligious, interfaith and interchurch relations

Government documents, statements, documents and appeals of All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organisations, as well as individual Churches of Ukraine concerning relevant events and problems in state-confessional relations (in Ukrainian)


Cучасний стан і основні тенденції суспільно-політичного розвитку України

Summary in English pp. 104–111.

Проект реалізовано за підтримки Представництва Фонду Ганнса Зайделя в Україні.


Cоціально-економічні наслідки коронакризи

Summary in English pp. 223–236

У виданні міститься інформаційно-аналітична доповідь, що складається з п’яти розділів. У кожному розділі наведені результати дослідження впливу пандемії COVID-19 на різні соціально-економічні та інституційні процеси в Україні, аналіз прямих та опосередкованих наслідків пандемії на рівень життя населення, вплив на систему охорони здоров’я, сферу соціального захисту та ринок праці. Крім того, окремо аналізується вплив пандемії на соціальне самопочуття громадян.

У дослідженні також розглядаються інструменти державної політики та ефективність державних антикризових заходів, спрямованих на підтримку населення України в період карантинних обмежень (особливо соціально вразливих груп населення).

Видання орієнтовано на широке коло читачів: урядовців, наукових працівників, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться сучасними трансформаційними процесами.


Перспективи посткоронавірусних економічних трансформацій та їх вплив на розвиток країн. Місце України у посткризовому світі

Perspectives for Post-coronavirus Economic Transformations and Their Impact On the Development of Countries. The Place of Ukraine in the Post-crisis World

Публікація здійснена за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.


Ukraine: 30 Years on the European Path Україна: 30 років на європейському шляху
The publication presents three thematic chapters and sociological data. Each chapter includes corresponding sections (from social sphere and economy to domestic policy and security sector), highlighting key events (and their impact) in all vital spheres of society during the 30-year history of independent Ukraine.

Проект реалізується за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні

Видання складається з трьох тематичних розділів і додатка із соціо- логічними даними. Кожен розділ містить відповідні підрозділи (від соціальної сфери та економіки до внутрішньої політики та безпеки), в яких стисло окреслюються події (та їх наслідки) в усіх життєво важ- ливих галузях держави за 30 років незалежності.


Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України

 • Цифровий мегатренд структурних змін у світовій економіці та сталому розвитку міст
 • Роль smart-інфраструктури у сталому розвитку міст
 • Світовий досвід розбудови smart-інфраструктури в містах
 • Засади формування політики розвитку smart-інфраструктури в Україні
 • Суспільна підтримка політики формування smart-інфраструктури в містах України
 • Висновки
 • Статті

Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021 р.


Секторальна інтеграція Украйни до ЄС: передумови, перспективи, виклики


Ukraine’s sectoral integration into the EU: Preconditions, prospects, challenges


Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації


Assessment of Public Support for Ukraine’s Euro-Atlantic Integration and Policy Recommendations


Партнерство Україна-ЄС у безпековій сфері: стан і перспективи


The EU-Ukraine Security Partnership: Status and Prospects


Ukraine-EU: Path to Political Association


Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації

Проект Центру Разумкова «Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації» здійснено за підтримки Представництва Фонду К. Аденауера в Україні. Проект містить аналітичну доповідь, присвячену еволюції, особливостям і перспективам політичних відносин Україна-ЄС. У доповіді досліджується ефективність інституційного забезпечення відносин Києва і Брюсселю, визначаються виклики і загрози євроінтеграції, зосереджується увага на найбільш актуальних для України питаннях — безпека і здійснення внутрішніх реформ. Також окреслюється роль і місце України у системі зовнішньої політики ЄС, розглядаються правові засади і перспективи політичної асоціації.

На основі проведеного аналізу підготовано комплекс експертних пропозицій, рекомендацій і ініціатив законодавчо-правового і організаційного характеру, спрямованих на підвищення якості політичного партнерства Києва і Брюсселя і забезпечення умов для приєднання України до ЄС.

У рамках проекту проведено заочний круглий стіл за участі урядовців і незалежних експертів, присвячений проблемам і перспективам євроінтеграції України.

Також важливою складовою цього проектного дослідження є результати експертного і загальнонаціонального соціологічних опитувань. Громадяни і фахівці з міжнародних питань оцінювати темпи і особливості просування України на шляху євроінтеграції, визначали проблемні аспекти. Зокрема, експерти характеризували стан досягнення цілей Угоди про асоціацію Україна-ЄС, окреслювали специфіку політичного діалогу, наголошували на необхідності оновлення Угоди про асоціацію, насамперед її політичної частини. Слід констатувати, що в українському суспільстві і експертному середовищі спостерігається стабільно високий рівень підтримки європейського курсу України, ідеї приєднання до ЄС.

Своєю чергою, тематика проекту розглядається в ряді авторських статей, присвячених проблемам і особливостям політичного діалогу України і ЄС.


2020


Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні

Проект здійснено за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Це видання підготовлене Центром Разумкова за результатами дослідницького проекту «Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні», який підтримується Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.

З метою сприяння створенню в Україні цілісної та ефективної системи громадянської освіти, зокрема дорослих, експертами було розроблено проект Стратегії розвитку громадянської освіти, яка визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому виданні. Також у виданні містяться чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та проекти, що очікують затвердження чи перебувають у процесі розгляду чи обговорення.

У реалізації проекту взяли участь експерти Центру Разумкова, фахівці МОН України, представники громадських організацій, які працюють у сфері громадянської освіти.

Публікація буде корисною для науковців, фахівців у сфері громадянської освіти, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами освіти дорослих.


Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (Covid-19): особливості та шляхи удосконалення

 • Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення
 • Головні висновки з соціологічного опитування
 • Боротьба з епідемією COVID-19 та дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні
 • Основні заходи вищих владних інститутів України у 2020 р., спрямовані на боротьбу з COVID-19, якими запроваджувалися або скасовувалися обмеження прав і свобод громадян
 • Рішення Конституційного Суду України No10 від 28 серпня 2020 р.

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян україни: тенденції 2000-2020рр. (інформаційні матеріали)

Релігія і Церква в українському суспільстві: стан і тенденції змін (за результатами соціологічних досліджень):

 • Рівень і характер релігійності українського суспільства
 • Релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Церква, суспільство і влада

Державні документи, документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах.


Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та ризики


Цифрова економіка:тренди, ризики тасоціальні детермінанти

Видання присвячене дослідженню сучасного етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослідити головні детермінанти та підстави розвитку цифрової економіки в Україні, а також готовності України до запровадження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Крім того в доповіді проаналізовані потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі.

Видання орієнтоване на широке коло читачів: наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто досліджує проблеми сучасних трансформацій.


Енергетика України виклики та ініціативи

Головною метою пропонованої роботи є розробка механізмів своєчасної мінімізації загрозливих негативних факторів, що згодом перетворить енергетичний комплекс України на «стартовий майданчик» динамічного економічного розвитку держави. У аналітичній роботі визначаються не лише базові антикризові заходи, але й окреслюються стратегічні підходи реформування.

У пропонованому дослідженні розглядаються кілька сценаріїв розвитку подій для того, аби запобігти падінню у короткостроковому періоді та діяти на випередження, не змінюючи стратегічного курсу в перспективі.

Тому в цій роботі ми оцінили поточний стан вітчизняної енергетики, як кожного сектору окремо, так і сфери загалом, та запропонували механізми вирішення проблемних питань галузі.


Конституція і конституційні зміни в Україні

Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В.Мусіяки (1946–2019 рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В.Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.

Для науковців, експертів, фахівців у сфері конституційного права, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного конституційного розвитку України.

The publication is dedicated to Mr. Viktor Musiyaka (1946–2019), a famous Ukrainian legal scholar, public and political figure. The publication includes research papers on topical issues of modern constitutional development of Ukraine, condition of the Basic Law of the State and prospects for its amendments, protection of human rights and development of basic constitutional and legal institutions. Special attention is paid to the personality of Mr. Viktor Musiyaka, his scientific, political and public activities.

It is published for researchers, experts, specialists in the field of the constitutional rights, students and wider public interested in modern constitutional development in Ukraine.


Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку

 • Партійна система і суспільно-політичний ландшафт України напередодні парламентських виборів-2019
 • Особливості і тенденції розвитку партійної системи України, що сформувалася після виборів 2019 р.
 • Локальний вимір міжпартійної конкуренції: за підсумками чергових місцевих виборів
 • Висновки та рекомендації

Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки

Prezident Zelenskyy’s First Year: Achievements and Miscalculations


2019


Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки

Аналітична доповідь присвячена дослідженню економічної природи, джерел і механізмів формування неформальної зайнятості, основних підходів до її вивчення та існуючих засобів вимірювання (у т.ч. таких, як масштаби, динаміка і структура української неформальної зайнятості).

Неформальність розглядається як багатоаспектне та суперечливе соціально-економічне явище, що не підлягає однозначній оцінці та поєднує в собі позитивніта негативні аспекти.

Центральне місце в дослідженні відведено аналізу державного регулювання неформальних відносин в Україні, зокрема неформальної зайнятості. Простежено вплив на неформальну зайнятість таких інститутів, як мінімальна заробітна плата, система оподаткування та її внесок в економічну нерівність, розподіл підприємств та організацій в економіці за розмірами, ступінь державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. Запропоновано приклади політики, спрямованої на формалізацію зайнятості.

Видання орієнтовано на широке коло читачів: науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевогосамоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, які вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.


Політична освіта в Україні: сучасний стан і перспективи удосконалення

На сьогодні для України надзвичайно актуальним є завдання створення цілісної системи політичної освіти, розрахованої на всі категорії громадян, яка грунтувалася б на концептуальних засадах, що відповідають завданням створення української політичної нації, громадянського суспільства і правової демократичної держави. Важливість цього завдання посилюється умовами «гібридної війни”, яка ведеться проти України, особливо враховуючи вразливість громадян до маніпулятивних інформаційних технологій.


«Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст

У виданні представлено Аналітичну доповідь, яка узагальнює існуючі підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів і фінансових інструментів процесу «зеленого» інвестування, його особливостей і глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації «зелених» інвестицій в Україні.

У доповіді послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення «зеленої» економіки та «екологізації» міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі «зеленого» інвестування. Детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти «зеленого» інвестування — міжнародне «зелене» кредитування (кредитні лінії) та «зелені» облігації, «зелені» прямі іноземні інвестиції та приватне «зелене» кредитування. Окремий розділ присвячено глобальним трендам «зеленого» інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці «чистих» технологій, а також заходам з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики «зеленого» інвестування в Україні, зокрема: (1) визначено головні принципи політики «зеленого» інвестування; (2) проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні; (3) запропоновано механізми та інструменти її реалізації. Доповідь завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов «зеленого» інвестування.


Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин

Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2019:

 • Рівень і характер релігійності українського суспільства
 • Релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Церква, суспільство і влада

Державні документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах


Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні

Разумков центр упродовж останніх років неодноразово звертався до глобалізаційних процесів. Між тим, зміни в економіках країн прискорюються, що вимагає прискіпливого аналізу чинників і складових як глобалізації загалом, так і значимості нових викликів, які потребують якнайшвидшої локалізації для відвернення кризових шоків.

Як один з вагомих кроків у дослідженні нинішнього етапу глобалізації, Разумков центр ініціює розгляд і експертне обговорення чинників і складових торговельних воєн, що стало ознакою кінця 2018 р. — першої половини 2019 р., їхніх впливів на економічне зростання та інвестиції як у світі загалом, так і в Україні зокрема.


Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, перспективи розвитку

Ідея проекту Центру Разумкова та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, результати якого містяться у представленому виданні, виникла ще до президентських і парламентських виборів 2019 р., коли політична динаміка дозволяла розраховувати на регулярний характер виборчих процесів. Результатом дослідження мали стати експертні пропозиції до проекту коаліційної угоди в новому Парламенті України, підготовлені на основі вивчення запитів громадян, програмних пропозицій політичних партій, аналізу потреб в удосконаленні різних напрямів державної політики і продовження євроінтеграційних реформ, з урахуванням напрацювань Верховної Ради VIIІ скликання та влади в цілому, а також зарубіжного досвіду коаліційного будівництва...

Над виданням працювали: Ю.Якименко (керівник проекту), А.Биченко, М.Білявський, В.Голуб, В.Замятін, К.Маркевич, О.Мельник, М.Міщенко, В.Мусіяка, В.Омельченко, М.Пашков, О.Пищуліна, О.Розумний, В.Сіденко, А.Стецьків, М.Сунгуровський, Л.Шангіна, В.Юрчишин.


Додаток: Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна”: підсумки реалізації в оцінках експертів


Зовнішня політика та політика безпеки після оновлення влади: послідовність, зміни, перспективи

 • Головні підсумки реалізації зовнішньої політики та політики безпеки за 2014–2019 рр.
 • Перші кроки нової влади: спостереження і очікування
 • Висновки та рекомендації
 • Статті

Влада і бізнес в Україні: від симбіозу до партнерства

 • Економіка і політика: забагато чи замало держави у вітчизняній економіці?
 • Як повернути (привернути) капітали до України?
 • Що є «локомотивом» економічного прориву України, або До питання про пріоритети

Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання


Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України

Цією аналітичною збіркою Центр Разумкова продовжує низку публікацій, присвячених складним і суперечливим глобальним процесам сьогодення і визначенню в них місця України. Нинішня ситуація в країні, яка стоїть на порозі довготривалого суперечливого виборчого марафону, обмежує можливості влади у пошуку шляхів зміцнення країни. Тим більше важливим є аналіз здобутків країн, яким у відносно короткий період вдалося не лише трансформувати соціально-економічне середовище, але й вийти на шлях стійкого розвитку.


Збірник аналітичних матеріалів «Конфлікт між Москвою і Києвом: вікно для нових можливостей, збереження status quo чи новий виток ескалації»

Підготовлений Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Аденауера в Україні. В цьому виданні представлені позиції і прогнози німецьких, українських і російських експертів щодо перспектив конфлікту Москви і Києва в контексті зміни влади в Україні. Становлять інтерес пропозиції з мінімізації російсько-українського протистояння, зниженню напруги на Донбасі. Також у виданні опубліковані деякі результати соціологічних досліджень Центру Разумкова за період 2014–2019 рр.

Збірник було презентовано 19 серпня 2019 р. в Італії (Каденаббія) на черговій Х зустрічі українських, російських і німецьких експертів


Соціально-економічний вимір України в період зміни політичних еліт


Citizens of Ukraine About Themselves, the Country and Its Future

Громадяни України про себе, країну та її майбутнє

 • Critical View of the Present, Hope for the Better, and Faith in the Future.
 • Patriotism, Respect for National Symbols, and Rethinking of History
 • The European and Euro-Atlantic Choice: Guarantee of Secure and Successful Future of Ukraine
 • Russia: Threats, Negative Impact, and Readiness to Resist

   

 • Критичний погляд у сьогодення, надія на краще, віра в майбутнє
 • Патріотизм, повага до символів держави, переосмислення історії
 • Європейський та євроатлантичний вибір — гарантія безпечного та успішного майбутнього України
 • Росія: загрози, негативний вплив, готовність до протидії

Дослідження «Україна-2019: в очікуванні обережного оптимізму»


Україна напередодні року виборів: в очікуванні обережного оптимізму Макроекономічне середовище України у 2019 р.


2018


The Role and Place of Ukraine’s Energy Sector in Global Energy Processes

 • Global Energy Trends by Sector: Challenges and Opportunities for Ukraine
 • Global Energy Sector until 2035 and Beyond
 • Mainstreaming Climate Policy in the Energy Sector: Global and Ukrainian Dimensions
 • Ukraine’s Energy Sector until 2035

Reformatting the European Integration Process

This publication was prepared on the basis of the Razumkov Centre’s research project on «Reformatting the European Integration Process: Opportunities and Risks for the Ukraine-EU Association», implemented in 2018 under the leadership of the Centre’s Senior Researcher on Economic Issues, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Economics Volodymyr Sidenko.

Published with support of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Ukraine and Belarus Office).


Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС

(В.Сіденко (керівник проекту) та ін.)

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова «Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС», який виконувався у 2018 р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.

Видання здійснене за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні.


Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ

Керівник проекту: Ольга ПИЩУЛІНА.

Колектив авторів аналітичної доповіді: Ольга ПИЩУЛІНА (розділи 1, 3, 4, 5, 6), Тетяна ЮРОЧКО (розділ 2), Михайло МІЩЕНКО (додаток 1), Ярослав ЖАЛІЛО (розділ 7).


Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм

Наук. ред. В.Юрчишин.

Бібліотека Центру Разумкова. Серія «Дискусії про економічний розвиток».

Найближчі два роки з великою вірогідністю стануть визначальними для України в її суспільному, політичному і економічному розвитку. Саме у ці роки країна має продемонструвати свою економічну і політичну міцність, вміння долати складні накопичені суперечності, мінімізувати ризики і виклики як національного характеру, так і продуковані сучасним глобальним світом.


Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна

Наук. ред. В.Юрчишин.

Бібліотека Центру Разумкова. Серія «Дискусії про економічний розвиток».


Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010–2018 рр.

 • Релігія і церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2018
 • Державні документи, заяви і звернення всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також окремих церков України з приводу актуальних проблем і подій у державно-конфесійних і міжконфесійних відносинах

Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах

Центр Разумкова традиційно приділяє велику увагу проблемам формування державної політики у енергетичній сфері. Послідовна позиція Центру Разумкова щодо необхідності розроблення нової енергетичної стратегії України та конкретна робота його фахівців з її написання та координації процесу підготовки документу у співпраці з провідними аналітичними центрами, компаніями, світовими неурядовими організаціями, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Офісу підтримки України при Єврокомісії, а також окремими фахівцями галузі та урядовими інституціями, врешті решт знайшла своє втілення у схваленій Урядом України у серпні 2017 р. Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. . Тому, у пропонованій роботі, нами часто використовуються формулювання з тексту енергетичної стратегії.


Порівняльний аналіз позицій влади і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування

М.Сунгуровський (керівник проекту) та ін.

Безпекові аспекти децентралізації влади в Україні розглядаються не вперше, але їх актуальність не зменшується. Перебіг децентралізації в Україні є неоднозначним. В окремих громадах втілюються лише фрагменти потрібної системи громадського захисту (залежно від тематики донорських чи відомчих проектів — переважно утворюються протипожежні дружини). Інші громади зрозуміли необхідність більш комплексного підходу та пішли шляхом утворення центрів безпеки, де розташовуватимуться служби пожежної охорони, поліції, швидка допомога, аварійно-рятувальні підрозділи.

Спірними питаннями залишаються сфери безпекових повноважень, які держава готова делегувати громадам (забезпечення правопорядку, територіальна самооборона), і рівень їх розмежування, — що, на думку державного керівництва, може загрожувати втратою монополії на застосування сили. Немає однозначної думки з цього приводу і серед громадян України та експертного середовища, що вимагає додаткових обговорень цієї проблеми і пошуку нестандартних підходів до її розв’язання.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.


Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе

Руководитель проекта — Михаил Пашков.

В работе над изданием также принимали участие сотрудники Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Екатерина Белоцерковец и Юрий Сильвестров.


Україна на порозі об’єднаної Європи

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Михайло МІЩЕНКО.

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють «больові точки», які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

Видання здійснено в рамках проекту Центру Разумкова «Геополітичний вибір України 1991–2017 рр.» за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Керівник проекту Ю.Якименко.


Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 «security, energy efficiency, competitiveness»

APPROVED by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18 August, 2017 No. 605-p


Україна: час вибору

ПРОЕКТ ЗДІЙСНЕНО ЗА ПІДТРИМКИМІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ».

Брошура підготовлена експертами Центру Разумковав рамках проекту «Європейська інтеграція України:внутрішні фактори і зовнішні впливи».


2017


Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА.

У підготовці аналітичної доповіді крім експертів Центру Разумкова брали участь:

 • М.КОЗЮБРА — доктор юридичних наук, професор (завідував кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
 • В.ВЕНГЕР — кандидат юридичних наук (доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
 • П.СТЕЦЮК — кандидат юридичних наук, доцент, доктор права (суддя Конституційного Суду України у відставці)
 • А.БОЙКО — доктор юридичних наук, професор (член Вищої ради правосуддя)

 


Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії


Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України

Аналітична доповідь.

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова «Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України», який виконувався у 2017 р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.


Індекс поточної економічної спроможності: комплексна оцінка соціально-економічної ситуації в Україні


Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті

У цьому виданні представлено доповідь Центру Разумкова, що містить аналіз процесу формування партійної системи України у 1990–2017 рр., його основні етапи, чинники
і тенденції.

У виданні містяться статті вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені аналізу особливостей розвитку політичних партій та партійних систем України і країн Європи, досвіду представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у сприянні розвитку інститутів представницької демократії в нашій державі.

Матеріали видання містять узагальнені результати соціологічних опитувань Центру Разумкова, що характеризують ставлення громадян України до різних аспектів діяльності політичних партій, їх соціально-політичні та електоральні орієнтації, а також результати опитувань експертів щодо стану та перспектив розвитку партійної системи України.

Це видання буде корисним для науковців, представників органів державної влади, політичних партій і громадських об’єднань, політичних експертів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх читачів, які цікавляться політичними процесами в Україні та країнах ЄС.

У підготовці матеріалів до доповіді Центру Разумкова брали участь: Ю.Якименко (керівник авторського колективу), А.Биченко, В.Замятін, М.Міщенко, А.Стецьків, Л.Шангіна, В.Ярема (Центр Разумкова), С.Конончук (УНЦПД).

У доповіді використані матеріали проектів Центру Разумкова, результати яких оприлюднювалися в журналі «Національна безпека і оборона» у 2000–2017 рр.


Ukraine’s party system evolution: 1990–2017

This publication presents an abridged version of the Analytical Report by the Razumkov Centre that examines the emergence and further transformation of Ukraine’s party system in 1990–2017.
We have examined key drivers of change at each evolution stage, such as legislation on political parties and elections; political regime; most significant societal cleavages, nature and consequences of their influence; analysed current trends in Ukraine’s party system development. The publication will be useful for everyone interested in post-independence nation-building processes in Ukraine, development of political parties and the party system, experience of political transformations in post-Soviet countries.


Траектория конфликта: модель украинско-российских отношений в ближайшей перспективе шансы, пути и варианты урегулирования

Trajectory of the conflict: the model of ukrainian-russian relations in the near-term outlook chances, paths and options for conflict settlement

Материалы для трехсторонней экспертной встречи 20-23 августа 2017г., Каденаббия, Италия
Information Materials for the Trilateral Expert Meeting 20-23 August 2017, Cadenabbia, Italy

Руководитель проекта — Михаил Пашков
Project Manager — Mykhailo Pashkov

Это издание, подготовленное Центром Разумкова при содействии Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, является своеобразным предисловием для очередной встречи украинских, российских и немецких экспертов. С 2015г. Фонд Аденауэра регулярно (дважды в год) проводит трехсторонние экспертные дискуссии, посвященные проблемам урегулирования/минимизации российско-украинского конфликта.

На предыдущей встрече в Берлине (февраль 2017г.) в рамках дискуссии «Восточная Украина — забытая война?» участники обсуждали перспективы Минских соглашений, оценивали позиции и интересы сторон, рассматривали характер и специфику отношений Москвы и Киева в условиях затяжного конфликта. Обсуждались возможности и пути минимизации конфликта Москвы и Киева, в т.ч. в контексте геополитических перемен, связанных с выборами в США.

Как, по прошествии полугода, изменения геополитической ситуации в Европе и мире (в т.ч. итоги выборов во Франции, Великобритании и предстоящие выборы в Германии,
а так же саммиты НАТО, G-7 и G-20) влияют на характер и перспективы конфликта Москвы и Киева? В каком направлении необходимо двигаться, чтобы остановить деградацию украинско-российских отношений, предотвратить угрозу эскалации конфликта?

Эти вопросы будут в центре обсуждения.

В данном издании представлены позиции, оценки и прогнозы украинских, российских и немецких экспертов относительно возможной модели украинско-российских отношений на ближайшую перспективу и (что наиболее важно) обобщены некоторые предложения и рекомендации по урегулированию/минимизации конфликта. Собственно именно это и
является задачей и целью нынешней дискуссии и в целом украинско-российско-немецкого экспертного диалога.

Также в издании опубликованы некоторые результаты социологических исследований Центра Разумкова, проведенных в период конфликта России и Украины (2014-2017гг.)

Мнения и оценки, высказанные в интервью, являются авторской позицией и не обязательно совпадают с позициями Центра Разумкова.
В случае использования материалов просим ссылаться на данное издание.


Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання

Науковий редактор В.Юрчишин.


ЦЕРКВА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА У ПРОТИСТОЯННІ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ СЬОГОДЕННЯ

Інформаційні матеріали.


Антологія конституційного процесу в сучасній Україні

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА.

У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від Конституції 1978 р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.

З метою допомоги у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.Видання адресовано науковцям, викладачам і студентам юридичних ВНЗ, народним депутатам України, представникам органів державної влади і місцевого самоврядування. Видання може зацікавити правозахисників і громадських активістів, які ініціюють творення «нового суспільного договору», а також громадян.


Енергетична галузь України: підсумки 2016 року


Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України

(Василь Юрчишин. Макроекономічні основи участі країн в інтеграційних проектах. Аналітична доповідь)

Авторські статті:

 • Владислав Зимовець. Інвестиційний потенціал України: макрофінансові та інституційні перешкоди
 • Олександр Кілієвич. Професійні компетентності в сфері аналізу політики та практика його виконання: порівняльний приклад
 • України і окремих країн Центральної Азії Сергій Кошовий. Формат взаємодії 16+1: Китай плюс країни
 • Центральної та Східної Європи. Підсумок перших п’яти років співпраці
 • Дмитро Ляпін. Завдання державної політики підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

2016


Аналітична доповідь «Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні»


Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку


Середній клас в Україні: уявлення і реалії


Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України

К.Маркевич, В.Омельченко


Енергетична галузь України: підсумки 2015 року


Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України


Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України


Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні

Василь Юрчишин. Глобальний контекст валютної політики і напрями посилення стійкості національної грошової одиниці в Україні. Аналітична доповідь

Статті:

 • Анатолій Баронін. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі
 • Эрик Найман. Какой режим валютного курса нужен Украине
 • Тантели Ратувухери. Валютная политика Украины в меняющемся мире
 • Марія Репко. Олександр Кашко, Ірина Піонтківська. Валютні обмеження та лібералізація руху капіталу в Україні та світі
 • Борис Соболєв. Оцінка валютної політики України 2013–2016 років
 • Олег Устенко, Микола Зименко. Взаємопосилення інфляційних тадевальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення
 • Роман Шпек. Олексій Блінов. Нова валютна політика України: на що потрібно звернути увагу

Результати соціологічного опитування:

 • Михайло Міщенко. Ставлення громадян України до проблеми стійкості курсу національної валюти

2015


Аналітична доповідь «Перспективи виходу України на ринки висхідних країн»


Аналітична доповідь «Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України»


2014


Україна: час вибору

Брошура підготовлена експертами Центру Разумкова в рамках проекту «Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи».


Середній клас в Україні: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ


Український середній клас очима його представників


Ukraine-2014: New Perspectives and New Threats


2012


Українсько-Іспанський стратегічний діалог Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи

The Spanish-Ukrainian strategic dialogue Ukraine’s path to the EU: problems, achievements and prospects

Керівник проекту: Валерій ЧАЛИЙ
Project team leader: Valeriy CHALYI


Проблеми і перспективи посткризового відновлення: глобальна економіка та Україна

У книзі розглядаються проблемні питання посткризового відновлення глобальної економіки, а також місце України в сучасному світі. Аналізуються стан і перспективи найкрупніших країн, які спроможні стати лідерами світової економіки і зміцнення оновлених світогосподарських зв’язків. Визначаються чинники, складові та механізми, завдяки яким успішним країнам вдається долати кризові виклики, а також ризики і труднощі, які обмежують можливості країн, у т.ч. України, прискореного відновлення.

Для спеціалістів в економічній політиці, макроекономіці, державних службовців, аспірантів, широкого кола читачів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної Академії державного управління при Президентові України (протокол №194/6–7 від 31 серпня 2012 р.)