Щорічні аналітичні підсумки і прогнози

Україна: від війни до миру та відновлення (травень 2023)

Протягом травня 2023 р. російська сторона поступово втрачала ініціативу в конфлікті та змушена була реагувати на дії України, не маючи можливості реалізувати власні оперативно-стратегічні цілі. В травні сягнув кульмінації один із найбільш тривалих епізодів цієї війни — битва за Бахмут. Як і передбачалося, вихід росіян на західні околиці міста не спричинив жодних стратегічних чи оперативних наслідків для загальної ситуації на лінії фронту, яка залишалася відносно стабільною при високій інтенсивності бойових дій протягом місяця.


Україна: від війни до миру та відновлення (квітень 2023)

2023 р., попри відносну стабілізацію лінії фронту та загальної інтенсивності бойових дій, видався надзвичайно насиченим різноманітними подіями та заявами у контексті очікуваного українського (контр-) наступу.

Практична та інформаційна підготовка до весняно-літньої кампанії, очевидно, стала домінуючим фактором впливу на стратегію обох сторін конфлікту з огляду на вкрай високі очікування потенційного перелом- ного моменту в ході війни.


Україна: від війни до миру та відновлення (березень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (March 2023)
Очікування українського контрнаступу стало домінуючим фактором впливу на події як на полі бою, так і в політичному та інформаційному просторі. Відсутність оперативно значущих для російських сил територіальних здобутків протягом березня може слугувати підтвердженням припущень про значне виснаження російського наступального потенціалу. Водночас, слід звернути увагу, що йдеться радше про оцінку російських військових спроможностей станом на кінець березня 2023 р., а не про загальні спроможності росії до ведення війни у найближчій перспективі.

The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. The absence of any operationally significant territorial gains for Russians in March may confirm assumptions about the serious depletion of Russia’s offensive potential. At the same time, this is more about the assessment of Russia’s military capabilities as of the end of March 2023, rather than its overall ability to wage war in the near future. The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. 


Україна: від війни до миру та відновлення (лютий 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Наближення річниці російського вторгнення, всупереч очікуванням, не спричинило вагомого впливу на поточну ситуацію чи на перспективи перебігу війни. Спроби противника захопити Бахмут і Вугледар ціною надзвичайно високих втрат у живій силі та техніці не мали успіху, хоча й дозволили йому частково перехопити ініціативу та змусити українську сторону залучати додаткові резерви для утримання позицій. У битві за Бахмут обидві сторони, схоже, переслідували однакову ціль, а саме — сковування та максимальне виснаження сил противника, в т.ч. з-поміж підготовлених до очікуваного наступу резервів.

Contrary to expectations, the upcoming anniversary of the Russian invasion had no significant impact on the current situation or the prospects for war. The enemy’s attempts to capture Bakhmut and Vuhledar at the cost of extremely high manpower and equipment losses were unsuccessful, although Russians were still able to partially seize the initiative and force the Ukrainian side to bring in additional reserves to hold their positions.

In the battle for Bakhmut, both sides seem to have pursued the same goal, specifically to restrain and exhaust the enemy’s forces as much as possible, including forces prepared for the the expected offensive.Україна: від війни до миру та відновлення (січень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Інтенсивні бойові дії протягом січня 2023р. на окремих ділянках фронту не змінили загальної ситуації, що склалася на кінець 2022р. Незмінними залишалися також головні обмежувальні фактори спроможності сторін до здійснення наступальних операцій, а саме брак (або ж свідоме обмеження витрат) необхідних для наступу людських і матеріальних ресурсів і погодні умови.

Intense clashes in January 2023 in certain segments of the front did not change the overall situation as of late 2022. The main limiting factors of the warring parties’ ability to conduct offensive operations also remained unchanged, namely the lack (or deliberate limitation) of human and material resources for the offensive and unfavourable weather conditions.


Україна: від війни до миру та відновлення (грудень 2022)

Протягом грудня спостерігалася від- носна стабілізація лінії фронту або ж радше оперативна пауза з маловагомими тактич- ними змінами на окремих ділянках. Погодні умови хоча й знизили інтенсивність бойо- вих дій, але були, імовірно, лише одним із кількох факторів обмеження спроможно- стей сторін до здійснення наступальних операцій. Дедалі помітнішим є вплив ресурсних обмежень (людських і матеріальних) як на стратегію, так і на тактику бойових дій. 


Україна: від війни до миру та відновлення (листопад 2022)

Українські сили оборони протягом листопада 2022р. утримували ініціативу на театрі воєнних дій, закріпивши успіх попередніх осінніх місяців та здійснивши масштабну чергову наступальну кампанію зі звільнення правобережжя Дніпра включно з обласним центром м.Херсон. 


Україна: від війни до миру та відновлення (жовтень 2022)

Чергова хвиля ескалації російсько- українського конфлікту, що розпочалася у вересні, ознаменувалась як зростанням ін- тенсивності бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення, так і збільшенням масованих ро- сійських атак на невійськові об’єкти. Кремль також нарощував зусилля з метою тиску на міжнародну спільноту, застосовуючи весь наявний набір інструментів від «енергетич- ної зброї» до ядерного шантажу. 

На динаміку бойових дій у жовтні сут- тєво впливав природний фактор. Обидві сторони конфлікту намагалися досягти мак- симальних здобутків до початку осінньо- зимового періоду. Станом на кінець жовтня, стала абсолютно очевидною перспектива переходу війни у 2023р. на позиціях, що сформуються на кінець осені 2022р. 


Україна: від війни до миру та відновлення (вересень 2022)

ПОДІЇ НА ФРОНТІ ТА ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА 

У вересні відбулася низка подій як на по- лі бою, так і в політичній площині, що матимуть найбільший вплив на подальший пере- біг і перспективи врегулювання конфлікту: 

 • Успішна контрнаступальна операція на північно-східному напрямку; 
 • Оголошення часткової мобілізації на території Росії; 
 • Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях і рішення Крем- ля про «приєднання» їх до складу Росії. 

Зазначені вище події дали поштовх чер- говій хвилі ескалації конфлікту. З огляду на виснаження конвенційних воєнних інстру- ментів Росії, дедалі актуальнішою стала загроза застосування ядерної зброї. Водно- час, попри негайні ризики ескалації, вони матимуть важливий хоча й неоднозначний вплив на динаміку та перспективи врегу- лювання конфлікту в більш тривалій перс- пективі. 

Головною подією вересня є наступаль- на операція на харківському напрямку. За найбільш консервативними оцінками, ця операція розглядається як початок переломного моменту війни, що означає поступове перехоплення ініціативи на полі бою українською стороною. 


Україна 2021-2022: помірні досягнення, масштабні загрози Ukraine 2021-2022: Modest Results, Immense Challenges

Україна-2021: провалу не сталося, прорив не вдався, очікування тривожні
Прогнози-2022
Громадська думка про підсумки 2021р.

Ukraine 2021: No Failure, No Breakthrough, Distressing Expectations
Forecasts for 2022
Public Opinion on the Results of the Year 2021


Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики

Україна-2020: завищені сподівання, неочікувані виклики, інерційний рух
Прогнози-2021
Громадська думка про підсумки 2020р.

Ukraine 2020: Inflated Expectations, Unexpected Challenges, Inertial Motion
Forecasts for 2021
Public Opinion on the Results of 2020


Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати

 • Україна-2019: позитивні зміни та приводи для занепокоєння
 • Прогнози-2020
 • Громадська думка про підсумки 2019р.

Україна 2018-2019: обережний оптимізм напередодні виборів

 • Україна-2018: обережний оптимізм у турбулентний час
 • Прогнози-2019
 • Громадська думка про підсумки 2018р.

Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми (аналітичні оцінки)

 • Україна-2017: повільний рух уперед
 • Прогнози-2018
 • Громадська думка про підсумки 2017р

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки)

 • Україна-2016: здобутки іпроблеми на шляху трансформації
 • Прогнози-2017
 • Громадська думка про підсумки 2016р.


Україна 2015-2016: випробування реформами (аналітичні оцінки)

 • Україна-2015: важкий
 • початок реформ
 • прогнози-2016
 • громадська думка - про підсумки 2015р.


Україна 2014-2015: долаючи виклики (аналітичні оцінки)

 • Україна – 2014: рік тяжких випробувань
 • Прогнози-2015
 • Громадська думка про підсумки 2014р.


Україна-2014: нові перспективи і нові загрози (аналітичні оцінки)

Підсумки та уроки-2013
Перспективи-2014
Громадська думка:

 • підсумки-2013
 • цілісність країни
 • перспективи нової влади