Private Healthcare: Development Prospects In Ukraine

Existing knowledge of the private healthcare system in Ukraine is small and fragmented. In fact, it is limited to data on the number of private healthcare organisations, their capacity (beds and visits per shift), number of employees and some marketing research on the market for paid health services. The economy of private health institutions, their social positioning and interaction with the public health sector were rarely subject to analysis.


Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації


Assessment of Public Support for Ukraine’s Euro-Atlantic Integration and Policy Recommendations


Партнерство Україна-ЄС у безпековій сфері: стан і перспективи


The EU-Ukraine Security Partnership: Status and Prospects


Ukraine-EU: Path to Political Association


Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації

Проект Центру Разумкова «Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації» здійснено за підтримки Представництва Фонду К. Аденауера в Україні. Проект містить аналітичну доповідь, присвячену еволюції, особливостям і перспективам політичних відносин Україна-ЄС. У доповіді досліджується ефективність інституційного забезпечення відносин Києва і Брюсселю, визначаються виклики і загрози євроінтеграції, зосереджується увага на найбільш актуальних для України питаннях – безпека і здійснення внутрішніх реформ. Також окреслюється роль і місце України у системі зовнішньої політики ЄС, розглядаються правові засади і перспективи політичної асоціації.

На основі проведеного аналізу підготовано комплекс експертних пропозицій, рекомендацій і ініціатив законодавчо-правового і організаційного характеру, спрямованих на підвищення якості політичного партнерства Києва і Брюсселя і забезпечення умов для приєднання України до ЄС.

У рамках проекту проведено заочний круглий стіл за участі урядовців і незалежних експертів, присвячений проблемам і перспективам євроінтеграції України.

Також важливою складовою цього проектного дослідження є результати експертного і загальнонаціонального соціологічних опитувань. Громадяни і фахівці з міжнародних питань оцінювати темпи і особливості просування України на шляху євроінтеграції, визначали проблемні аспекти. Зокрема, експерти характеризували стан досягнення цілей Угоди про асоціацію Україна-ЄС, окреслювали специфіку політичного діалогу, наголошували на необхідності оновлення Угоди про асоціацію, насамперед її політичної частини. Слід констатувати, що в українському суспільстві і експертному середовищі спостерігається стабільно високий рівень підтримки європейського курсу України, ідеї приєднання до ЄС.

Своєю чергою, тематика проекту розглядається в ряді авторських статей, присвячених проблемам і особливостям політичного діалогу України і ЄС.


Енергетика України виклики та ініціативи

Головною метою пропонованої роботи є розробка механізмів своєчасної мінімізації загрозливих негативних факторів, що згодом перетворить енергетичний комплекс України на “стартовий майданчик” динамічного економічного розвитку держави. У аналітичній роботі визначаються не лише базові антикризові заходи, але й окреслюються стратегічні підходи реформування.

У пропонованому дослідженні розглядаються кілька сценаріїв розвитку подій для того, аби запобігти падінню у короткостроковому періоді та діяти на випередження, не змінюючи стратегічного курсу в перспективі.

Тому в цій роботі ми оцінили поточний стан вітчизняної енергетики, як кожного сектору окремо, так і сфери загалом, та запропонували механізми вирішення проблемних питань галузі.


Конституція і конституційні зміни в Україні

Збірник, присвячений пам’яті Віктора МУСІЯКИ

Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В.Мусіяки (1946-2019рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В.Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.

Для науковців, експертів, фахівців у сфері конституційного права, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного конституційного розвитку України.

The publication is dedicated to Mr. Viktor Musiyaka (1946-2019), a famous Ukrainian legal scholar, public and political figure. The publication includes research papers on topical issues of modern constitutional development of Ukraine, condition of the Basic Law of the State and prospects for its amendments, protec- tion of human rights and development of basic constitutional and legal institutions. Special attention is paid to the personality of Mr. Viktor Musiyaka, his scientific, political and public activities.

It is published for researchers, experts, specialists in the field of the constitutional rights, students and wider public interested in modern constitutional development in Ukraine.


Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку

Проект “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку” здійснено за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні

  1. Партійна система і суспільно-політичний ландшафт України напередодні парламентських виборів-2019
  2. Особливості і тенденції розвитку партійної системи України, що сформувалася після виборів 2019р.
  3. Локальний вимір міжпартійної конкуренції: за підсумками чергових місцевих виборів
  4. Висновки та рекомендації

Національна безпека і оборона

Зовнішня політика

Внутрішня і правова політика

Економіка

Енергетика

Соціальна сфера

Гуманітарна політика


2019

Збірник аналітичних матеріалів "Конфлікт між Москвою і Києвом: вікно для нових можливостей, збереження status quo чи новий виток ескалації"

Підготовлений Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Аденауера в Україні. В цьому виданні представлені позиції і прогнози німецьких, українських і російських експертів щодо перспектив конфлікту Москви і Києва в контексті зміни влади в Україні. Становлять інтерес пропозиції з мінімізації російсько-українського протистояння, зниженню напруги на Донбасі. Також у виданні опубліковані деякі результати соціологічних досліджень Центру Разумкова за період 2014-2019рр.
Збірник було презентовано 19 серпня 2019р. в Італії (Каденаббія) на черговій Х зустрічі українських, російських і німецьких експертів


Соціально-економічний вимір України в період зміни політичних еліт

Передмова
Суперечливі, і суттєво нижчі очікуваних, соціально-економічні результати останніх років, отримані на тлі глибокого розчарування у владі, яка прийшла на хвилі високої довіри громадян країни, не лише посилюють нігілістичне сприйняття вітчизняного сьогодення, але й створюють «гарну» основу для різноманітних популістських тез і гасел, безвідповідальних заяв стосовно рецептів швидкого збагачення українців.
Виборчі марафони (спочатку президентський і відразу ж парламентський) упродовж семи місяців 2019р. гальмували можливості запровадження економічних перетворень і очікуваних змін. Переважна більшість соціально-економічних
процесів мала інерційний характер з попередніх років, що хоча й означало певне послаблення адміністративного і податкового тиску на бізнес, проте, водночас, розмивало базис системних трансформацій. Найголовнішою вадою стало
те, що влада була стурбована власним політичним майбутнім, не достатньо визначеними перспективами (після президентських і парламентських виборів), а тому й вкрай слабко опікувалась створенням і зміцненням передумов забезпечення економічної та інституційної стійкості країни.
Між тим, всупереч багатьом апокаліптичним сценаріям, ризикам і острахам розвалу соціально-економічного середовища країни і втрати цивілізаційних перспектив – Україні упродовж 2016р. - першій половині 2019р. вдалося
відновити, хоча й слабку, проте позитивну, економічну динаміку, забезпечити прискорене зростання заробітних плат, стабілізувати національну валюту, уникнути дефолту. І, хоча Україна й не вийшла на шлях стійкого (і стрімкого) зростання, не спромоглася безумовно зміцнити національну економіку і убезпечитися від кризових проявів, проте, зважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, розвиток країни упродовж останніх років нема підстав оцінювати лише негативно.
Тому у цій публікації наголос зроблено на певному підбитті підсумків розвитку соціально-економічного середовища у першому півріччі, а також представлене бачення короткострокового прогнозу головних соціальних
і макроекономічних показників для 2019р.

А.Рачок,
Генеральний директор Разумков центру
29 липня 2019р.


Citizens of Ukraine About Themselves,  the Country and Its Future

Громадяни України про себе, країну та її майбутнє

 • Critical View of the Present, Hope for the Better, and Faith in the Future.
 • Patriotism, Respect for National Symbols, and Rethinking of History
 • The European and Euro-Atlantic Choice: Guarantee of Secure and Successful Future of Ukraine
 • Russia: Threats, Negative Impact, and Readiness to Resist


 • Критичний погляд у сьогодення, надія на краще, віра в майбутнє
 • Патріотизм, повага до символів держави, переосмислення історії
 • Європейський та євроатлантичний вибір – гарантія безпечного та успішного майбутнього України
 • Росія: загрози, негативний вплив, готовність до протидії

Дослідження "Україна-2019: в очікуванні обережного оптимізму"


Україна напередодні року виборів: в очікуванні обережного оптимізму
Макроекономічне середовище України у 2019р.


2018

Порівняльний аналіз позицій влади і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 

М.Сунгуровський (керівник проекту) та ін.

Безпекові аспекти децентралізації влади в Україні розглядаються не вперше, але їх актуальність не зменшується. Перебіг децентралізації в Україні є неоднозначним. В окремих громадах втілюються лише фрагменти потрібної системи
громадського захисту (залежно від тематики донорських чи відомчих проектів – переважно утворюються протипожежні дружини). Інші громади зрозуміли необхідність більш комплексного підходу та пішли шляхом утворення центрів
безпеки, де розташовуватимуться служби пожежної охорони, поліції, швидка допомога, аварійно-рятувальні підрозділи.

Спірними питаннями залишаються сфери безпекових повноважень, які держава готова делегувати громадам (забезпечення правопорядку, територіальна самооборона), і рівень їх розмежування, – що, на думку державного керівництва,
може загрожувати втратою монополії на застосування сили. Немає однозначної думки з цього приводу і серед громадян України та експертного середовища, що вимагає додаткових обговорень цієї проблеми і пошуку нестандартних
підходів до її розв’язання.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.


Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе

Руководитель проекта – Михаил Пашков
Редакторы – Алла Чернова, Анна Пашкова, Валерия Клименко
Бильд-редактор – Андрей Хопта
Дизайн и макет – Александр Шаптала
В работе над изданием также принимали участие сотрудники Представительства
Фонда Конрада Аденауэра в Украине Екатерина Белоцерковец и Юрий Сильвестров.


Україна на порозі об’єднаної Європи
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
Михайло МІЩЕНКО

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності
тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють “больові точки”, які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

Видання здійснено в рамках проекту Центру Разумкова “Геополітичний вибір України 1991-2017рр.” за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Керівник проекту Ю.Якименко.


Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “security, energy efficiency, competitiveness”


APPROVED by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18 August, 2017 No. 605-p


Україна: час вибору

 ПРОЕКТ ЗДІЙСНЕНО ЗА ПІДТРИМКИМІЖНАРОДНОГО ФОНДУ “ВІДРОДЖЕННЯ

 Брошура підготовлена експертами Центру Разумковав рамках проекту “Європейська інтеграція України:внутрішні фактори і зовнішні впливи”