Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2019

Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки

Аналітична доповідь присвячена дослідженню економічної природи, джерел і механізмів формування неформальної зайнятості, основних підходів до її вивчення та існуючих засобів вимірювання (у т.ч. таких, як масштаби, динаміка і
структура української неформальної зайнятості).

Неформальність розглядається як багатоаспектне та суперечливе соціально-економічне явище, що не підлягає однозначній оцінці та поєднує в собі позитивніта негативні аспекти.

Центральне місце в дослідженні відведено аналізу державного регулювання неформальних відносин в Україні, зокрема неформальної зайнятості. Простежено вплив на неформальну зайнятість таких інститутів, як мінімальна заробітна плата, система оподаткування та її внесок в економічну нерівність, розподіл підприємств та організацій в економіці за розмірами, ступінь державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. Запропоновано приклади політики, спрямованої на формалізацію зайнятості.

Видання орієнтовано на широке коло читачів: науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевогосамоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, які вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.


"Політична освіта в Україні: сучасний стан і перспективи удосконалення"

На сьогодні для України надзвичайно актуальним є завдання створення цілісної системи політичної освіти, розрахованої на всі категорії громадян, яка грунтувалася б на концептуальних засадах, що відповідають завданням створення української політичної нації, громадянського суспільства і правової демократичної держави. Важливість цього завдання посилюється умовами “гібридної війни”, яка ведеться проти України, особливо враховуючи вразливість громадян до маніпулятивних інформаційних технологій.


««Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст»

У виданні представлено Аналітичну доповідь, яка узагальнює існуючі підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів і фінансових інструментів процесу “зеленого” інвестування, його особливостей і глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації “зелених” інвестицій в Україні.

У доповіді послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення “зеленої” економіки та “екологізації” міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі “зеленого” інвестування. Детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти “зеленого” інвестування – міжнародне “зелене” кредитування (кредитні лінії) та “зелені” облігації, “зелені” прямі іноземні інвестиції та приватне “зелене” кредитування. Окремий розділ присвячено глобальним трендам “зеленого” інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці “чистих” технологій,
а також заходам з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики “зеленого” інвестування в Україні, зокрема: (1) визначено головні принципи політики “зеленого” інвестування; (2) проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні; (3) запропоновано механізми та інструменти її реалізації. Доповідь завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.


Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин

Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2019:

 • рівень і характер релігійності українського суспільства
 • релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Церква, суспільство і влада

Державні документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах


Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні

Разумков центр упродовж останніх років неодноразово звертався до глобалізаційних процесів. Між тим, зміни в економіках країн прискорюються, що вимагає прискіпливого аналізу чинників і складових як глобалізації загалом, так і значимості нових викликів, які потребують якнайшвидшої локалізації для відвернення кризових шоків.

Як один з вагомих кроків у дослідженні нинішнього етапу глобалізації, Разумков центр ініціює розгляд і експертне обговорення чинників і складових торговельних воєн, що стало ознакою кінця 2018р. – першої половини 2019р., їхніх впливів на економічне зростання та інвестиції як у світі загалом, так і в Україні зокрема.

Анатолій Рачок,
Генеральний директор Разумков центру


Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, перспективи розвитку

Ідея проекту Центру Разумкова та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, результати якого містяться у представленому виданні, виникла ще до президентських і парламентських виборів 2019р., коли політична динаміка дозволяла розраховувати на регулярний характер виборчих процесів. Результатом дослідження мали стати експертні пропозиції до проекту коаліційної угоди в новому Парламенті України, підготовлені на основі вивчення запитів
громадян, програмних пропозицій політичних партій, аналізу потреб в удосконаленні різних напрямів державної політики і продовження євроінтеграційних реформ, з урахуванням напрацювань Верховної Ради VIIІ скликання та влади в цілому, а також зарубіжного досвіду коаліційного будівництва...

Над виданням працювали:
Ю.Якименко (керівник проекту), А.Биченко, М.Білявський, В.Голуб, В.Замятін, К.Маркевич, О.Мельник, М.Міщенко, В.Мусіяка, В.Омельченко, М.Пашков, О.Пищуліна, О.Розумний, В.Сіденко, А.Стецьків, М.Сунгуровський, Л.Шангіна, В.Юрчишин


Додаток: Угода про коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна”: підсумки реалізації в оцінках експертів


Зовнішня політика та політика безпеки після оновлення влади: послідовність, зміни, перспективи

 • головні підсумки реалізації зовнішньої політики та політики безпеки за 2014-2019рр
 • перші кроки нової влади: спостереження і очікування
 • висновки та рекомендації
 • статті

Влада і бізнес в Україні: від симбіозу до партнерства

 • Економіка і політика: забагато чи замало держави у вітчизняній економіці?
 • Як повернути (привернути) капітали до України?
 • Що є “локомотивом” економічного прориву України, або До питання про пріоритети

Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання”

Російська інтервенція на Донбасі:

 • геополітичні аспекти
 • реалії окупації
 • сценарії розвитку подій
 • перспективи врегулювання

Динаміка подій на Сході України і дії української влади:
думки та оцінки фахівців
Донбаський конфлікт очима громадян


Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України

Цією аналітичною збіркою Центр Разумкова продовжує низку публікацій, присвячених складним і суперечливим глобальним процесам сьогодення і визначенню в них місця України. Нинішня ситуація в країні, яка стоїть на порозі довготривалого суперечливого виборчого марафону, обмежує можливості влади у пошуку шляхів зміцнення країни. Тим більше важливим є аналіз здобутків країн, яким у відносно короткий період вдалося не лише трансформувати соціально-економічне середовище, але й вийти на шлях стійкого розвитку.


2018

The Role and Place of Ukraine’s Energy Sector in Global Energy Processes

 • Global Energy Trends by Sector: Challenges and Opportunities for Ukraine
 • Global Energy Sector until 2035 and Beyond
 • Mainstreaming Climate Policy in the Energy Sector: Global and Ukrainian Dimensions
 • Ukraine’s Energy Sector until 2035

Reformatting the European Integration Process

This publication was prepared on the basis of the Razumkov Centre’s research project on “Reformatting the European Integration Process: Opportunities and Risks
for the Ukraine-EU Association”, implemented in 2018 under the leadership of the Centre’s Senior Researcher on Economic Issues, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Economics Volodymyr Sidenko.

Published with support of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Ukraine and Belarus Office).


Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС / В.Сіденко (керівник проекту) та ін.

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова “Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС”, який виконувався у 2018р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.

Видання здійснене за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна
за Свободу в Україні.


Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ

Керівник проекту: Ольга ПИЩУЛІНА
Колектив авторів аналітичної доповіді:
Ольга ПИЩУЛІНА (розділи 1, 3, 4, 5, 6)
Тетяна ЮРОЧКО (розділ 2)
Михайло МІЩЕНКО (додаток 1)
Ярослав ЖАЛІЛО (розділ 7)


Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм

Наук. ред. В.Юрчишин
Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"

Найближчі два роки з великою вірогідністю стануть визначальними для України в її суспільному, політичному і економічному розвитку. Саме у ці роки країна має продемонструвати свою економічну і політичну міцність, вміння долати складні накопичені суперечності, мінімізувати ризики і виклики як національного характеру, так і продуковані сучасним глобальним світом.


Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна

Наук. ред. В.Юрчишин
Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"

Сподіваємося, що висловлені в цьому виданні думки, пропозиції, рішення та напрями шляхів економічного прискорення знайдуть відгук і в діяльності української політичної еліти, стануть джерелом розвитку і добробуту.
Анатолій Рачок, Генеральний директор Центру Разумкова


Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018рр.

 • релігія і церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2018
 • державні документи, заяви і звернення всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також окремих церков України з приводу актуальних проблем і подій у державно-конфесійних і міжконфесійних відносинах

Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах

Центр Разумкова традиційно приділяє велику увагу проблемам формування державної політики у енергетичній сфері. Послідовна позиція Центру Разумкова щодо необхідності розроблення нової енергетичної стратегії України та конкретна робота його фахівців з її написання та координації процесу підготовки документу у співпраці з провідними аналітичними центрами, компаніями, світовими неурядовими організаціями, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Офісу підтримки України при Єврокомісії, а також окремими фахівцями галузі та урядовими інституціями, врешті решт знайшла своє втілення у схваленій Урядом України у серпні 2017р. Енергетичної стратегії України на період до 2035р1. Тому, у пропонованій роботі, нами часто використовуються формулювання з тексту енергетичної стратегії.


2017


Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА

У підготовці аналітичної доповіді крім експертів Центру Разумкова брали участь:
М.КОЗЮБРА – доктор юридичних наук, професор
(завідував кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
В.ВЕНГЕР – кандидат юридичних наук
(доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
П.СТЕЦЮК – кандидат юридичних наук, доцент, доктор права
(суддя Конституційного Суду України у відставці)
А.БОЙКО – доктор юридичних наук, професор
(член Вищої ради правосуддя)


Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії

• місце пенсійних систем у суспільному розвитку
• вплив глобальних трендів постаріння на пенсійні системи
• погляд міжнародних інституцій на пенсійне реформування
• основні показники ефективності системи
пенсійного забезпечення України
• накопичувальна складова пенсійної системи України
• пенсійна реформа очима громадян
• експертний погляд на пенсійну реформу


Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України / Аналітична доповідь

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова “Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України”, який виконувався у 2017р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.


Індекс поточної економічної спроможності: комплексна оцінка соціально-економічної ситуації в Україні

Людмила Шангіна, Василь Юрчишин
… поняття економічної спроможності охоплює не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність, але й економічну стійкість – здатність «усередненого» домогосподарства (сукупності більшості домогосподарств) до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу…


Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті

У цьому виданні представлено доповідь Центру Разумкова, що містить аналіз процесу формування партійної системи України у 1990-2017рр., його основні етапи, чинники
і тенденції.

У виданні містяться статті вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені аналізу особливостей розвитку політичних партій та партійних систем України і країн Європи, досвіду представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у сприянні розвитку інститутів представницької демократії в нашій державі.

Матеріали видання містять узагальнені результати соціологічних опитувань Центру Разумкова, що характеризують ставлення громадян України до різних аспектів діяльності політичних партій, їх соціально-політичні та електоральні орієнтації, а також результати опитувань експертів щодо стану та перспектив розвитку партійної системи України.

Це видання буде корисним для науковців, представників органів державної влади, політичних партій і громадських об’єднань, політичних експертів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх читачів, які цікавляться політичними процесами в Україні та країнах ЄС.

У підготовці матеріалів до доповіді Центру Разумкова брали участь: Ю.Якименко (керівник авторського колективу), А.Биченко, В.Замятін, М.Міщенко, А.Стецьків, Л.Шангіна, В.Ярема (Центр Разумкова), С.Конончук (УНЦПД).

У доповіді використані матеріали проектів Центру Разумкова, результати яких оприлюднювалися в журналі “Національна безпека і оборона” у 2000-2017рр.

Ukraine’s party system evolution: 1990-2017

This publication presents an abridged version of the Analytical Report by the
Razumkov Centre that examines the emergence and further transformation of
Ukraine’s party system in 1990-2017.
We have examined key drivers of change at each evolution stage, such as legislation
on political parties and elections; political regime; most significant societal cleavages, nature and consequences of their influence; analysed current trends in Ukraine’s
party system development.
The publication will be useful for everyone interested in post-independence
nation-building processes in Ukraine, development of political parties and the party system, experience of political transformations in post-Soviet countries.


Траектория конфликта: модель украинско-российских отношений в ближайшей перспективе шансы, пути и варианты урегулирования

Trajectory of the conflict: the model of ukrainian-russian relations in the near-term outlook chances, paths and options for conflict settlement

Материалы для трехсторонней экспертной встречи 20-23 августа 2017г., Каденаббия, Италия
Information Materials for the Trilateral Expert Meeting 20-23 August 2017, Cadenabbia, Italy

Руководитель проекта – Михаил Пашков
Project Manager – Mykhailo Pashkov

Это издание, подготовленное Центром Разумкова при содействии Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, является своеобразным предисловием для очередной встречи украинских, российских и немецких экспертов. С 2015г. Фонд Аденауэра регулярно (дважды в год) проводит трехсторонние экспертные дискуссии, посвященные проблемам урегулирования/минимизации российско-украинского конфликта.

На предыдущей встрече в Берлине (февраль 2017г.) в рамках дискуссии “Восточная Украина – забытая война?” участники обсуждали перспективы Минских соглашений, оценивали позиции и интересы сторон, рассматривали характер и специфику отношений Москвы и Киева в условиях затяжного конфликта. Обсуждались возможности и пути минимизации конфликта Москвы и Киева, в т.ч. в контексте геополитических перемен, связанных с выборами в США.

Как, по прошествии полугода, изменения геополитической ситуации в Европе и мире (в т.ч. итоги выборов во Франции, Великобритании и предстоящие выборы в Германии,
а так же саммиты НАТО, G-7 и G-20) влияют на характер и перспективы конфликта Москвы и Киева? В каком направлении необходимо двигаться, чтобы остановить деградацию украинско-российских отношений, предотвратить угрозу эскалации конфликта?

Эти вопросы будут в центре обсуждения.

В данном издании представлены позиции, оценки и прогнозы украинских, российских и немецких экспертов относительно возможной модели украинско-российских отношений на ближайшую перспективу и (что наиболее важно) обобщены некоторые предложения и рекомендации по урегулированию/минимизации конфликта. Собственно именно это и
является задачей и целью нынешней дискуссии и в целом украинско-российско-немецкого экспертного диалога.

Также в издании опубликованы некоторые результаты социологических исследований Центра Разумкова, проведенных в период конфликта России и Украины (2014-2017гг.)

Мнения и оценки, высказанные в интервью, являются авторской позицией и не обязательно совпадают с позициями Центра Разумкова.
В случае использования материалов просим ссылаться на данное издание.


Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання

Науковий редактор В.Юрчишин

Передмова 

....
Дослідженню ризиків та викликів, у т.ч. глобального рівня, пов’язаних із зовнішньоекономічним балансом України, а з тим і впровадженням раціональних напрямів економічної політики, спрямованих на обмеження негативних впливів, й присвячена ця публікація, в якій також представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного
характеру) провідних вітчизняних фахівців.
Наприкінці подані результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова громадян України стосовно їх бачення коротко- і середньострокових перспектив економічного розвитку.

А.Рачок,
Генеральний директор Центру Разумкова


ЦЕРКВА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА У ПРОТИСТОЯННІ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ СЬОГОДЕННЯ (інформаційні матеріали)

Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій,
а також окремих Церков України з приводу
актуальних подій і проблем
Виклики і загрози для України: співпраця Церкви і держави
в їх подоланні (заочний Круглий стіл)
Релігія і Церква в українському суспільстві:
соціологічне дослідження-2017:
• рівень і характер релігійності українського суспільства
• релігія, Церква і суспільство
• Церква і держава
• Церква, суспільство і влада
• ставлення до окремих подій
останнього часу


Антологія конституційного процесу в сучасній Україні

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА

У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні:
від Конституції 1978р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.
З метою допомоги у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено
відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.Видання адресовано науковцям, викладачам і студентам юридичних ВНЗ,
народним депутатам України, представникам органів державної влади і місцевого самоврядування. Видання може зацікавити правозахисників і громад-
ських активістів, які ініціюють творення “нового суспільного договору”, а також громадян.


Енергетична галузь України: підсумки 2016 року

 

 • газовий сектор
 • нафта і нафтопродукти
 • вугілля
 • ринок електроенергії  
 • енергоефективність
 • тарифоутворення в секторі комунальних послуг


Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України

 • Василь Юрчишин. Макроекономічні основи участі країн в
  інтеграційних проектах. Аналітична доповідь


     Авторські статті

 • Владислав Зимовець. Інвестиційний потенціал України:
  макрофінансові та інституційні перешкоди
 • Олександр Кілієвич. Професійні компетентності в сфері аналізу
  політики та практика його виконання: порівняльний приклад
  України і окремих країн Центральної Азії
 • Сергій Кошовий. Формат взаємодії 16+1: Китай плюс країни
  Центральної та Східної Європи. Підсумок перших п’яти років співпраці
 • Дмитро Ляпін. Завдання державної політики підтримки розвитку
  малого та середнього підприємництва в Україні

2016

Аналітична доповідь "Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні"

Хоча з часу активного розгортання глобальної кризи минуло понад п’ять років, проте ризики і виклики на світових фінансових ринках залишаються значними. Водночас, загострюються боргові проблеми, які для багатьох висхідних країн ускладнюються значним ціновим падінням на сировинних ринках. Такі збурення значною мірою позначаються і на валютних ринках, посиленні невизначеностей і турбулентності на них.

Серед головних викликів сучасності виокремлюються проблемні питання пов’язані поточним станом і перспективами розвитку глобального і національного валютного середовища, заходами та інструментами економічної політики, завдяки яким вдасться запобігти як розгортанню нових кризових процесів, так і сприяти зміцненню державних та зовнішньоекономічних балансів.

Складність ситуації для України поглиблюється тим, що, з одного боку, упродовж кризового періоду країна зазнала ледь не найбільших втрат, з іншого — вже за останні два роки відбулося кілька курсових шоки, які спричинили різке погіршення макроекономічного середовища і добробуту населення.

Сьогодні країна має визначитися і сформувати нові принципи розвитку і напрями реформувань. У цьому контексті пошук механізмів валютної і монетарної стабілізації, безумовно, належить до першочергових завдань української влади, а такі механізми мають бути адекватно вписані у формування сучасних інституцій забезпечення стійкого зростання і розвитку.

У цьому році гривня відзначатиме двадцяту річницю свого існування. І саме тому вкрай важливо відновити дискусії стосовно складових макроекономічної політики, у т.ч. частині її валютної і монетарної складової з тим, щоб віднайти можливості для України започаткування політики збалансованого зростання і розвитку, забезпечення стійкої купівельної спроможності національної грошової одиниці.

Саме дослідженню сучасних викликів, пов’язаних з валютної проблематикою, а також особливостями валютної політики в Україні й присвячена аналітична доповідь Центру Разумкова, а також представлені (у форматі авторських статей) позиції провідних фахівців українських і міжнародних інституцій.

Аналітичне дослідження підсилено результатами опитування соціологічною службою Центру Разумкова громадян України стосовно їхньої обізнаності з головними складовими формування валютного середовища, а також впливу валютної динаміки на настрої та очікування.

Анатолій Рачок, Генеральний директор Центру Разумкова


Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку

Позитивні процеси економічного відновлення у першій половині 2016р. не отримали подальшого зміцнення і сьогодні зазнають помітного гальмування, внаслідок нових непередбачуваних глобальних політичних та економічних процесів, що, започатковуючись на національному та регіональному рівнях, швидко набувають глобальних рис.

Так, міграційна криза в Європі провокує не лише політичні та гуманітарні міжнародні ускладнення, але й поглиблює економічні диспропорції, посилює соціальні напруженості на національному й міждержавному рівнях. Зміна структури світової економіки, у т.ч. внаслідок різкого зниження вартості біржових сировинних товарів, формує суттєві ризики для розширення глобальних потоків товарів та капіталів. Суперечливі результати нідерландського (стосовно «повноти» асоціації України та ЄС) і великобританського (стосовно членства країни в ЄС) референдумів погіршують перспективи європейського, а з тим і глобального, економічного зростання, ускладнюють вироблення концептуальних засад подальшої євроінтеграції, а з тим і реалізації політики стійкого розвитку як для самого ЄС, так і України.

Україна вже стала невід’ємною складовою світового господарства, тому й складні завдання внутрішнього реформування має вирішувати під впливом і з урахуванням міжнародних викликів, що вимагає чіткого усвідомлення позитивного і негативного досвіду провідних країн. В умовах збереження обмежених можливостей державних фінансів у більшості країн світу, саме завдяки монетарним інструментам можна очікувати економічне зміцнення, посилення банківської системи, розширення фінансування реального сектору економіки, тобто сформувати належний економічний базис. Тому пошук відповідей на питання стосовно чинників та складових економічного відновлення в умовах утримання високих макроекономічних і фінансових ризиків належить до ключових напрямів формування і реалізації сучасної економічної політики в Україні.

Зазначимо, що, оскільки провідна роль у реалізації монетарної політики у більшості країн належить центральному банку, тому вкрай необхідним є узгодження його рішень та дій з урядовими та іншими загальнодержавними структурами (Пенсійним фондом, Антимонопольним комітетом) з метою забезпечення фіскальної збалансованості, стимулюючої податкової політики, надійного захисту інвестицій тощо. Зрозуміло, така складність завдань зумовлює потребу високої інституційної раціональності та скоординованості, не допустимості політичного впливу на вироблення та впровадження механізмів та інструментів економічного стимулювання. Саме дослідженню завдань, ризиків та викликів, пов’язаних з впровадженням раціональних заходів монетарної політики, а також особливостям їх реалізації в Україні й присвячена ця публікація, яка є спільним проектом Міжнародного інституту бізнесу та Центру Разумкова, в якій представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців.

А.Рачок,
Генеральний директор Центру Разумкова


Середній клас в Україні: уявлення і реалії


Авторський колектив:
Анатолій Рачок – загальне керівництво
Глава 1, загальні висновки – Ольга Пищуліна, Михайло Міщенко
Глави 2, 3, 4 – Людмила Шангіна
Додатки 1-4 – Людмила Шангіна, Андрій Биченко, Михайло Міщенко
Редактор – Єлізавета Вінницька
Дизайн і макет – Олександр Шаптала

Глава 1. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Глава 2. УКРАЇНСЬКИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС: САМОВИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
(на підставі соціологічного дослідження Центру Разумкова)
Глава 3. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА УМОВИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ
Глава 4. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
ДОДАТКИ
Додаток 1. СУБ’ЄКТИВНИЙ ВИЩИЙ КЛАС (загальні характеристики)
Додаток 2. СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВІ ГРУПИ: ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Додаток 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Додаток 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІКОВИХ ГРУП СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ


Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України

 • К.Маркевич, В.Омельченко
 • ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
 • ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року


• газовий сектор
• нафта і нафтопродукти
• ринок електроенергії
• вугілля
• тарифоутворення в секторі комунальних послуг
• законодавчі ініціативи


Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України


• глобальні тенденції розвитку енергетики
• боротьба зі зміною клімату та використання вде
• енергетична політика єс та сша
• здобутки та стратегічні завдання україни
в енергетичному секторі


Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України


• гендерний вимір сімейної політики
• принцип гендерної рівності в економічній сфері
• питання гендерної рівності у стратегіях
міжнародних та європейських інституцій
• правове регулювання рівних прав та
можливостей в Україні
• моніторинг досягнення гендерної рівності
у глобальних рейтингах
• гендерна рівність очима громадян


Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні 

 • Василь Юрчишин. Глобальний контекст валютної політики і напрями
  посилення стійкості національної грошової одиниці в Україні.
  Аналітична доповідь

    Статті

 • Анатолій Баронін. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі 
 • Эрик Найман. Какой режим валютного курса нужен Украине 
 • Тантели Ратувухери. Валютная политика Украины в меняющемся мире 
 • Марія Репко. Олександр Кашко, Ірина Піонтківська. Валютні обмеження та лібералізація руху капіталу в Україні та світі 
 • Борис Соболєв. Оцінка валютної політики України 2013-2016 років
 • Олег Устенко, Микола Зименко. Взаємопосилення інфляційних тадевальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення 
 • Роман Шпек. Олексій Блінов. Нова валютна політика України: на що потрібно звернути увагу 

    Результати соціологічного опитування

 • Михайло Міщенко. Ставлення громадян України до проблеми стійкості курсу національної валюти


2015

Аналітична доповідь "Перспективи виходу України на ринки висхідних країн"

Світова економічна динаміка характеризується неоднозначними проявами, зумовленими необхідністю забезпечення стійкого зростання в умовах суперечливих глобальних тенденцій. Так, окрім «традиційних» завдань зростання і розвитку, сьогодні перед урядами та міжнародними фінансовими інститутами дедалі частіше постають проблеми, спричинені значними змінами в глобальній економічній структурі, а також зміною головних акторів формування сучасних світогосподарських зв’язків.

Ще складнішими є завдання для України, яка в умовах зовнішньої агресії має не лише стабілізувати економічне та суспільно-політичне середовище, але й реалізувати політику стійкого довгострокового розвитку. Ситуація ускладнюється тим, що упродовж років незалежності Україна «заблукала» між двома інтеграційними векторами — Росія vs ЄС, а з тим замість потенційних вигод отримувала лише втрати і збитки. Сьогодні, коли російський вектор не лише вичерпав себе, але й є суттєво обмеженим, перед Україною постають завдання пошуку нових ніш у світовому поділі праці, активного входження в глобальні конкурентні ринки та середовища.

Зрозуміло, що привабливі ринки розвинутих країн є важко досяжними для нереформованої економіки. Водночас, Україна продовжує утримувати певні абсолютні та відносні переваги в розвитку економіки, якості трудових ресурсів, виробництві тощо, насамперед порівняно з великою групою країн, що розвиваються. Тому варто усвідомити, що Україна фактично не має альтернативи, крім стрімкого виходу на нові (відносно молоді) висхідні ринки.

Саме дослідженню нових зовнішньоекономічних та інтеграційних можливостей для України й присвячена ця аналітична доповідь Центру Разумкова.

У першому розділі розглядаються особливості динаміки сучасного глобального економічного середовища та визначається зростання значимості і впливу висхідних країн на розвиток світової економіки. Серед висхідних країн виокремлюються чотири найкрупніші, які на початку 2000-х років утворили економічну групу БРІК і які значною мірою формують загалом економічний потенціал висхідних економік. Тому в другому розділі увага зосереджена на висвітленні головних складових, які характеризують економічні стан, зміни та суперечності таких країн. У третьому розділі більш детально розглядаються особливості економічного середовища двох азійських гігантів — Китаю та Індії — оскільки саме ці країни, за визнанням фахівців, зможуть стати новими глобальними лідерами вже найближчими десятиліттями. У висновках до перших трьох розділів узагальнюються головні напрями та перспективи глобального розвитку в середньостроковій перспективі.

Четвертий розділ присвячений аналізу чинників і складових прискорення інтеграційної політики України в частині зміцнення позицій на ринках і в проектах висхідних країн, насамперед ініційованих Китаєм, як найбільш динамічною економікою сучасності. На завершення подаються пропозиції стосовно інституційних, інвестиційних і структурних змін української економіки, втілення яких сприятиме прискоренню економічного відновлення України і входженню в глобальні інтеграційні процеси.

Авторські статті є невід’ємною складовою дослідження і висвітлюють фахове бачення конкурентних можливостей і стратегічних економічних напрямів для України, її виходу на ринки окремих країн і регіонів світу.

Аналітичне дослідження підсилено результатами опитування соціологічною службою Центру Разумкова українських експертів і підприємців стосовно можливостей виходу України на ринки висхідних країн, а також її залучення до глобальних інтеграційних процесів.

Генеральний директор Анатолій Рачок


Аналітична доповідь "Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України"

Серед головних викликів сучасності виокремлюються проблемні питання, пов’язані із станом державних фінансів, їх дефіцитами та накопиченими боргами. Упродовж останніх десятиліть минулого століття — період, коли у світі утворювалось багато нових економік — нерідкими були фінансові, валютні, боргові кризи в країнах, що розвиваються. Фінансові ж ринки розвинутих країн видавались стійкими, а наявні механізми кредитування (і запозичень) дозволяли урядам таких країн досить активно акумулювати ресурси на внутрішніх і зовнішніх ринках на практично безризиковій основі. І досить «спокійна» позитивна динаміка глобальної економіки і контрольовані бюджетні дефіцити найбільших країн упродовж попередніх десятиліть сприяли недооцінці бюджетних і боргових викликів для них. Серед головних чинників такої недооцінки стала невиправдана віра у всемогутність ринкового саморегулювання, зокрема, через новітні похідні фінансові інструменти, за допомогою яких сподівалися покривати повністю ризики від можливих спонтанних збурень на глобалізованих фінансових ринках.

Тому, хоча рівень боргів у структурі ВВП розвинутих країн часто перевищував відповідний рівень країн, що розвиваються, проте кризові ризики для розвинутих країн не виглядали високими. Адже вважалося, що вони мають практично необмежений доступ до фінансування дефіцитів. Глобалізація ж по суті створила «вільні» умови доступу (ледь не для всіх країн) не лише до внутрішніх, але й до зовнішніх запозичень і, відповідно, прискореного нагромадження боргів.

Хоча боргові кризи були непоодинокими, проте розростання загальних, державних, зовнішніх боргів продовжувалося, оскільки ці кризи трактувалися як випадковості, зумовлені просто помилками тих чи інших гравців ринку, а зовсім не результатом системних провалів у механізмах ринкового регулювання. Хоча в ряді випадків нові запозичення дозволяли країнам запроваджувати успішні трансформації, створювати передумови для довгострокового стійкого зростання, однак не менш часто боргові ускладнення розростались до повномасштабних боргових криз. Апогеєм тут стала глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009рр., передумови для якої визріли всередині США (іпотечна криза) в попередній період, а також криза в єврозоні, яка настала за нею й охопила низку країн ЄС і, у найбільш гострій формі, Грецію.

Незважаючи на те, що за результатами осмислення причин фінансово-економічних збурень у світовому господарстві останніми роками з боку провідних міжнародних фінансових інститутів були вжиті численні корегуючі заходи, які помітно змінюють інституційні рамки й правила проведення фінансових операцій, загальні засади розв’язання боргової проблематики все ще залишаються недостатньо опрацьованими.

Україна, яка тривалий час спиралася на інтенсивні запозичення на міжнародних ринках, також не змогла уникнути боргових негараздів і останнім часом потрапила в число найбільш проблемних держав-боржників, яким загрожує дефолт. Однак, на різних рівнях суспільства і у т.ч. в його керівних колах, виявилося суттєве нерозуміння чинників і механізмів поглиблення боргових проблем, що спровокувало і провокує різноманітні спекуляції на потребах вирішення боргової проблематики, шляхах недопущення катастрофічних сценаріїв для фінансової системи країни.

У цій аналітичній доповіді увага зосереджується саме на різних складових боргової проблематики (насамперед, стосовно державних і зовнішніх боргів), варіантах реалізації і впливів боргової політики, а з тим — виявленні напрямів мінімізації негативних наслідків нинішньої боргової кризи на економічний розвиток країни.

У першому розділі висвітлюються головні макроекономічні чинники та їх взаємозв’язки, через які відбувається формування обсягу та структури боргу країни, насамперед, державного. Оскільки вагомою складовою утворення державного боргу є бюджетні дисбаланси, то у другому розділі увага зосереджена на утворенні останніми роками високих дефіцитів державних фінансів — проблеми, характерної не лише для України, але й для багатьох як розвинутих, так і висхідних країн (країн, що розвиваються, та країн з ринками, що формуються).

Забезпечення стійкого довгострокового розвитку нерозривно пов’язано зі збалансованою борговою структурою, раціонально вмотивованими запозиченнями, насамперед державними. Відтак третій розділ присвячений аналізу державних боргів, а також зовнішньоборгової структури окремих розвинутих і висхідних країн.

Стан і основні тенденції в борговій сфері України висвітлюються в четвертому розділі. Актуальність боргової проблематики для України суттєво підвищилася, і сьогодні вона перейшла в розряд ключової (системно значущої), оскільки недопущення дефолту країни та реструктуризація її непомірного зовнішнього боргу є одним з головних поточних завдань влади. У зв’язку з цим, окремий підрозділ присвячений аналізу певних ризиків, що постали перед Україною в результаті реструктуризації її зовнішнього боргу восени 2015р.

Анатолій Рачок, генеральний директор Центру Разумкова


2014

Україна: час вибору

Брошура підготовлена експертами Центру Разумкова в рамках проекту “Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи”


Середній клас в Україні: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ


Позиції експертів, уявлення і самовизначення громадян


Український середній клас очима його представників


ДИСКУСІЇ У ФОКУС-ГРУПАХ


Ukraine-2014: New Perspectives and New Threats

Outcomes and Lessons of 2013
Prospects for 2014
Public Opinion:

 • the results of 2013
 • the country ’ s integrity
 • the new authorities

2013


2012

Українсько-Іспанський стратегічний діалог Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи

The Spanish-Ukrainian strategic dialogue Ukraine’s path to the EU: problems, achievements and prospects

Керівник проекту: Валерій ЧАЛИЙ
Редактори україномовної частини: Михайло ПАШКОВ, Алла ЧЕРНОВА,
Людмила ШАНГІНА
Редактор англомовної частини: Валерія КЛИМЕНКО
Дизайн і макет: Олександр ШАПТАЛА

Project team leader: Valeriy CHALYI
Editors of the Ukrainian part: Mikhail PASHKOV, Alla CHERNOVA,
Liudmyla SHANGINA
Editor of the English part: Valeriya KLYMENKO
Layout: Oleksandr SHAPTALA


Проблеми і перспективи посткризового відновлення: глобальна економіка та Україна

У книзі розглядаються проблемні питання посткризового відновлення глобальної економіки, а також місце України в сучасному світі. Аналізуються стан і перспективи найкрупніших країн, які спроможні стати лідерами світової економіки і зміцнення оновлених світогосподарських зв’язків.
Визначаються чинники, складові та механізми, завдяки яким успішним країнам вдається долати кризові виклики, а також ризики і труднощі, які обмежують можливості країн, у т.ч. України, прискореного відновлення.
Для спеціалістів в економічній політиці, макроекономіці, державних службовців, аспірантів, широкого кола читачів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної Академії державного управління при Президентові України (протокол №194/6-7 від 31 серпня 2012р.)