Оцінка особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України (березень 2021р.)

17 березня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Загальні результати оцінки громадянами особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України

Оцінка громадянами особистісних якостей та діяльності Президента України здійснювалася за допомогою запитань, що входять до соціологічного тесту «Політичне крісло», розробленого доктором соціологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким. До структури цього тесту входить емоційна оцінка респондентами політика, оцінка його особистісних якостей, професійного досвіду і компетентності, оцінка результатів діяльності, а також очікування від його майбутньої діяльності.

Стосовно емоційної оцінки, то 39% респондентів заявили, що Президент України В.Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 18,5% — переважно позитивні, 26% — рівною мірою негативні і позитивні, 13% — не викликає якихось емоцій.

47% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) В. Зеленського більшою мірою не відповідають посаді Президента України, 18% вважають, що відповідають, а 29% — що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Даючи оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а найвищий — що він «володіє значним професійним досвідом і компетентністю), 58% опитаних обирають бали «1» або «2», що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 16% — бали «4» або «5», що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

44% опитаних оцінюють наявні результати діяльності В. Зеленського на посаді Президента України переважно негативно, 15% — переважно позитивно, а 37% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності В. Зеленського на посаді Президента України, то у 41% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 19% — переважно позитивними, 30% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.


Вплив на оцінки регіональних[1] відмінностей респондентів

Для зручності сприйняття ми будемо розглядати різницю відсотків між позитивними та негативними оцінками особистості та діяльності Президента за наведеними вище критеріями (ця різниця може набирати позитивних значень при переважанні позивних оцінок над негативними, і негативних значень — при переважанні негативних оцінок).

Незважаючи на те, що усі параметри мають негативний баланс оцінок, між ними існують очевидні відмінності.

Так, менший негатив проявляється в емоційних реакціях (-20,2%) та очікуваннях щодо результатів подальшої діяльності Президента (-21,6%). Гірша ситуація з оцінками якостей особистості Президента (-29,0%) та наявних результатів його діяльності (-28,4%). Нарешті, найгірша ситуація спостерігається в оцінках професійного досвіду та компетентності, необхідних для того, щоб бути Президентом (-42,4%).

У регіональному розрізі двома регіонами, які характеризуються більш позитивним ставленням до В. Зеленського на посту Президента України, є Захід та Південь, більш негативне ставлення спостерігається у Центрі та на Сході:

Критерії оцінки Регіон Загалом
Захід Центр Південь Схід
Емоційний -16,6 -21,5 -10,0 -26,2 -20,2
Особистісний -21,6 -33,3 -27,1 -30,0 -29,0
Професійний -34,5 -43,2 -39,4 -49,3 -42,4
Поточних досягнень -19,8 -31,5 -24,1 -33,5 -28,4
Очікуваних досягнень -13,0 -25,9 -10,8 -27,9 -21,6
Середнє -21,1 -31,1 -22,3 -33,4 -28,3


Вплив на оцінки вікових відмінностей респондентів

Очевидним є взаємозв’язок оцінок за різними критеріями з віковою групою респондента. Так, зі зростанням віку оцінки, переважно, погіршуються. При цьому у кожній віковій групі проявляє себе загальний патерн відповідей: кращі оцінки спостерігаються за емоційним та критерієм очікуваних досягнень, гірші — за професійним (ця особливість зберігається майже в усіх результатах, які будуть представлені далі):

Критерії оцінки Вікові групи Загалом
18–29 30–39 40–49 50–59 60+
Емоційний 5,6 -20,0 -25,7 -24,0 -34,4 -20,2
Особистісний -4,7 -26,0 -35,0 -36,3 -41,1 -29,0
Професійний -15,6 -42,9 -48,3 -49,5 -53,7 -42,4
Поточних досягнень -4,2 -24,9 -36,5 -35,6 -39,9 -28,4
Очікуваних досягнень 3,9 -18,7 -27,8 -29,4 -34,0 -21,6
Середнє -3,0 -26,5 -34,7 -35,0 -40,6 -28,3

Окремої уваги заслуговують три вікові групи. Перш за все, це респонденти віком від 18 до 29 років. Так, у цій групі зафіксований позитивний баланс оцінок за емоційним та критерієм очікуваних досягнень, а за особистісним та критерієм поточних досягнень баланс оцінок є досить близьким до умовної рівноваги (0%).

По-друге, респонденти віком від 40 до 49 років, а також від 50 до 59 років, фактично не відрізняються в своїх оцінках за усіма критеріями.

Нарешті, останнім важливим спостереженням, пов’язаним із віком, є динаміка змін оцінок за професійним критерієм. Якщо за іншими критеріями зміни носять поступовий характер, то за професійним значне погіршення відбувається вже у групі респондентів віком від 30 до 39 років.


Різниця в оцінках між чоловіками і жінками

Що стосується відмінностей в оцінках респондентів різної статі, то вони є досить простими — жінки схильні давати кращі оцінки. У той же час, десь оцінки зближуються (поточних досягнень та очікуваних досягнень), а десь віддаляються (професійний критерій):

Критерії оцінки Стать Загалом
Чоловіча Жіноча
Емоційний -24,8 -16,6 -20,2
Особистісний -33,6 -25,2 -29,0
Професійний -48,4 -37,4 -42,4
Поточних досягнень -31,9 -25,7 -28,4
Очікуваних досягнень -24,8 -19,1 -21,6
Середнє -32,7 -24,8 -28,3


Вплив на оцінки освітніх відмінностей респондентів

За показниками освіти відмінності носять дуже незначний характер. Для респондентів із загальною середньою освітою або нижче та респондентів з середньою спеціальною освітою, оцінки за різними критеріями є дуже близькими. У той же час, респонденти з вищою освітою демонструють дещо кращі оцінки за кожним із критеріїв:

Критерії оцінки Освіта респондента Загалом
Загальна середня або нижче Середня спеціальна Вища або неповна вища
Емоційний -20,4 -23,6 -16,6 -20,2
Особистісний -30,6 -29,9 -27,5 -29,0
Професійний -43,9 -44,5 -39,3 -42,4
Поточних досягнень -32,0 -29,0 -26,4 -28,4
Очікуваних досягнень -23,1 -24,7 -17,8 -21,6
Середнє -30,0 -30,3 -25,5 -28,3


Вплив на оцінки матеріальних відмінностей респондентів

З покращенням матеріального становища респондентів покращуються також оцінки ними Президента. У той же час, навіть забезпечене життя не стає вирішальним фактором, який би дозволив вийти на нульову рівновагу хоча б за одним з критеріїв оцінки:

Критерії оцінки Рівень матеріальної забезпеченості* Загалом
1 2 3 4
Емоційний -37,5 -23,9 -14,3 -8,4 -20,2
Особистісний -42,5 -32,8 -23,9 -17,9 -29,0
Професійний -54,5 -47,7 -37,2 -28,3 -42,4
Поточних досягнень -41,9 -33,5 -22,6 -18,0 -28,4
Очікуваних досягнень -33,0 -26,8 -16,0 -11,4 -21,6
Середнє -41,9 -32,9 -22,8 -16,8 -28,3

* Рівні матеріальної забезпеченості: 1. Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. 2. Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей. 3. У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, уже викликає труднощі. 4. Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі.


Вплив на оцінки електоральних уподобань респондентів

Найцікавіші відмінності, очікувано, спостерігаються за результатами аналізу електоральних груп. Для цієї частини аналізу були використані відповіді респондентів щодо їх голосування на найближчих президентських виборах. Для зручності ми виокремили чотири електоральні групи: тих, хто обрав би чинного Президента; тих, хто обрав би іншого кандидата; тих, хто не піде на вибори, а також тих, кому важко визначитися з відповіддю.

Фактично, прихильники Володимира Зеленського є окремою групою, що принципово відрізняється від усіх інших:

Критерії оцінки Електоральний вибір Загалом
Володимир Зеленський Інший кандидат Не піде на вибори Важко сказати
Емоційний 67,5 -45,4 -37,2 -25,4 -20,2
Особистісний 59,7 -53,2 -51,6 -32,6 -29,0
Професійний 54,5 -68,8 -67,5 -45,7 -42,4
Поточних досягнень 55,3 -51,9 -47,6 -32,1 -28,4
Очікуваних досягнень 67,3 -47,8 -39,6 -21,7 -21,6
Середнє 60,9 -53,4 -48,7 -31,5 -28,3

Як можна побачити, електорат чинного президента демонструє дуже позитивні оцінки за усіма критеріями, в той час як потенційні виборці інших кандидатів дають майже діаметрально протилежні відповіді. Дуже близькими до цих негативних оцінок є відповіді респондентів, які не планують іти на вибори. Дещо кращими, але все одно негативними, є оцінки серед респондентів, які ще не визначились із своєю електоральною позицією.

Цікаво, що саме серед електорату Володимира Зеленського оцінки за професійним критерієм «підтягуються» до оцінок за особистісним та критерієм поточних досягнень. Цікаво також і те, що саме електорат інших кандидатів, а також група респондентів, які не планують іти на вибори, демонструють найгірше ставлення до чинного Президента.


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)


Якщо говорити у цілому, які емоції у Вас викликає Президент України Володимир Зеленський?

Переважно негативні 38,7
Рівною мірою негативні і позитивні 26,0
Переважно позитивні 18,5
Зазвичай не викликає якихось емоцій 13,2
Важко відповісти 3,6


Як Ви вважаєте, чи відповідають якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського посаді Президента України?

Більшою мірою не відповідають 46,9
Відповідають і не відповідають приблизно однаковою мірою 28,6
Більшою мірою відповідають 17,9
Важко відповісти 6,6


Як Ви вважаєте, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України?
Для відповіді використовуйте шкалу від 1 до 5, де «1» означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а «5» — «володіє значним професійним досвідом і компетентністю».

професійний досвід і компетентність практично відсутні 1 2 3 4 5 володіє значним професійним досвідом і компетентністю
33,5 24,7 23,4 12,6 3,2

Важко відповісти — 2,7%


Як Ви оцінюєте наявні результати діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України?

Переважно негативно 43,8
Нейтрально: є як негативні, так і позитивні результати 37,2
Переважно позитивно 15,4
Важко відповісти 3,6


Які Ваші очікування від подальшої діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України?

https://razumkov.org.ua/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=1930#
Переважно негативні 40,7
Нейтральні: будуть як негативні, так і позитивні результати 30,1
Переважно позитивні 19,1
Важко відповісти 10,1

[1] Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.