Оцінка громадянами України ролі держави та бізнесу в економічних процесах. Вимоги громадян до соціальної політики держави (травень 2021р.)

16 червня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проводилося за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні.


Оцінка громадянами ролі держави та бізнесу в економічних процесах.
32% громадян України дають позитивну відповідь на питання «Чи є важливим для успішного розвитку України зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси?»,  негативну — 38%. Разом з тим, слід зазначити, що частка тих, хто дотримується думки, що важливим є зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси, порівняно з 2005р. зменшалася з 41% до 32%, а тих, хто з цим не згоден — зросла з 27% до 38%.

Оцінюючи нинішній рівень втручання держави у бізнес, 26% опитаних вважають, що  рівень втручання є недостанім, 23% — що він є оптимальним, і 17% — що він є надмірним (при 34% тих, хто не визначився). Порівняно з 2020р. зросла на 7% частка тих, хто вважає, що цей вплив є оптимальним, і на 8% зменшилася частка тих, хто вважає, що він є надмірним.

Відповідаючи на питання «У розвитку української економіки ключову роль повинна відігравати держава чи активізація і стимулювання приватної ініціативи?» найчастіше (57%) респонденти відповідають «і те, і інше рівною мірою», 21% опитаних відповідають, що ключову роль повинна відігравати держава, а 14% — активізація і стимулювання приватної ініціативи. Порівняно з 2020р. на 8% зросла частка тих, хто вважає, що держава та активізація і стимулювання приватної ініціативи повинні відігравати однакову роль у розвитку української економіки, і на 5,5% зменшалася частка тих, хто провідну роль у цьому відводить державі.


Якою повинна бути соціальна політика держави? Обираючи між двома судженнями: «Люди самі повинні нести більшу відповідальність за те, щоб себе забезпечити» і «Держава повинна нести більшу відповідальність за те, щоб усі громадяни були забезпеченими», у 2021р. респонденти були схильні дещо частіше підтримувати друге з цих суджень (51%) порівняно з першим (47%). Разом з тим, частка тих, хто більше схиляється до того, що держава повинна нести більшу відповідальність за те, щоб усі громадяни були забезпеченими, все ж таки стала помітно меншою порівняно з 2010 роком, коли цю позицію підтримували 68% респондентів.

Підтримка позиції, що держава повинна нести більшу відповідальність за те, щоб усі громадяни були забезпеченими, більшою мірою притаманна респондентам старшого віку, ніж молоді — серед тих, кому 60 і більше років, її поділяють 63%, тоді як серед тих, кому від 18 до 29 років — 43%, опитаним із загальною або неповною середньою освітою частіше, ніж опитаним з вищою освітою (відповідно 59% і 43%), тим, хто працює тимчасово, більшою мірою, ніж тим, хто працює на постійній основі (відповідно 56% і 46%, ще більшою мірою — непрацюючим — 60%), тим, чия заробітна плата під час пандемії коронавірусу зменшилася, порівняно з тими, чия заробітна плата за цей період не змінилася (відповідно 50% і 45%).

Вибираючи між судженнями «Кожна людина повинна відповідати за своє пенсійне забезпечення» і «Держава повинна відповідати за пенсійне забезпечення громадян», громадяни частіше у цій сфері схильні покладати відповідальність на державу (59%), протилежну точку зору поділяють 39%. Разом з тим, покладання відповідальності на державу у цій сфері в останні роки зменшується — ще минулого року це співвідношення становило відповідно 65% і 32%, а в 2010 році — відповідно 79% і 19%.

У питанні забезпечення громадян житлом 46% опитаних більш схильні підтримувати судження «Кожна людина повинна відповідати за забезпечення себе житлом», але дещо більше респондентів (51%) вважають, що «Держава повинна відповідати за забезпечення всіх громадян житлом». Як і у випадку з пенсійним забезпеченням, покладання відповідальності на державу у цій сфері зменшується порівняно з 2010р. — тоді це співідношення становило відповідно 22% і 75%.

Обираючи між позиціями «Податкова система, за якої людина сплачує високі податки, але безкоштовно отримує від держави певні соціальні послуги» і «Податкова система, за якої людина сплачує низькі податки, але сама повинна сплачувати за соціальні послуги», частіше респонденти обирають перше з них (відповідно 32% і 26,5%). Однак, порівняно з минулим роком зросла частка прихильників другої позиції, і знизилася частка прихильників першої позиції (у 2020р. вони становили відповідно 39% і 21%).

Порівняно з 2018р. зросла частка респондентів, які вважають, що держава має забезпечувати тільки непрацездатних (людей літнього віку, інвалідів, сиріт) (з 20% до 28%) та тих, хто вважає, що держава повинна надавати адресну допомогу, крім непрацездатних, також деяким іншим групам населення, які опинились у складних життєвих обставинах (безробітним, бідним сім’ям з дітьми тощо) (з 33% до 37%) і зменшилася (з 33% до 27%) частка тих, хто вважає, що держава повинна захищати усіх знедолених, людей з низькими доходами.

Відповідаючи на запитання, у чому, на їхню думку, повинна полягати допомога держави у підвищенні рівня життя громадян у першу чергу, респонденти найчастіше називають встановлення такого рівня зарплат, коли кожен працюючий зможе утримувати себе і свою сім’ю на гідному матеріальному рівні (39%), однак порівняно з 2002р. частка тих, хто так вважає, істотно зменшилася (тоді вона становила 55%). Водночас, порівняно з 2002р. зросла частка тих, хто вважає, що ця допомога полягає у субсидіях, пільгах, соціальних виплатах малозабезпеченим громадянам (16% до 23,5%), а також тих, хто пов’язує цю допомогу зі створенням умов для вільного підприємництва, перш за все — малого і середнього бізнесу (з 5% до 9%). На статистично значущому рівні не змінилася частка тих, хто вважає, що ця допомога повинна полягати у створенні робочих місць з метою надання роботи усім працездатним громадянам (відповідно 19% і 21%).

Обираючи, чому держава повинна більшою мірою сприяти — великому бізнесу чи розвитку малого і середнього бізнесу, більшість (62%) висловлюються за підтримку середнього і малого бізнесу (лише 14% — за підтримку великого бізнесу). Разом з тим, вибираючи між необхідністю захисту інтересів громадян з низькими доходами і захистом інтересів «середнього класу» (людей кваліфікованої праці з середнім рівнем доходів), 45% респондентів віддають перевагу захисту інтересів людей з низькими доходами і лише 23% — захисту інтересів середнього класу (у 2020р. ці позиції поділяли відповідно 50% і 23%).

65% вважають, що держава має здійснювати захист прав найманих працівників перед роботодавцями, і лише 12% виступають за посилення прав роботодавців у відносинах з найманими працівниками (у 2020р. — відповідно 75% і 6%).

57% опитаних підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, «олігархів», і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком. Однак, рік тому точку зору про підтримку стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу поділяли ще більше респондентів, ніж зараз (64%).

Можна говорити про те, що рівень патерналістських очікувань серед громадян України за останні десятиліття знизився — менше стало тих, хто вважає, що держава повинна безпосередньо відповідати за забезпечення рівня життя громадян, забезпечення житлом, якісною освітою.

Однак, більшість опитаних все ж покладають на державу відповідальність за забезпечення громадян. Отже, з одного боку, у поглядах громадян України відображається зростаюче усвідомлення необхідності розвитку їх власної соціально-економічної ініціативи, з іншого — страх перед соціальними ризиками, соціальною незахищеністю. Саме тому більші надії на державну допомогу покладають соціально незахищені прошарки (непрацюючі, ті, хто працює на тимчасовій основі, ті у кого зменшалася заробітна плата під час пандемії коронавірусу).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
На Вашу думку, чи є важливим для успішного розвитку України зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси?

 

Так

Ні

Важко відповісти

Листопад 2005р.

40,6

27,0

32,4

Червень 2020р.

33,7

39,0

27,3

Травень 2021р.

31,9

38,1

30,0


На Вашу думку, зараз рівень державного втручання у бізнес в Україні, є надмірним, оптимальним чи недостатнім?

 

Червень 2020р.

Травень 2021р.

Надмірним

24,7

17,1

Оптимальним

16,7

23,4

Недостатнім

25,4

25,9

Важко відповісти

33,1

33,6


На Вашу думку, у розвитку української економіки ключову роль повинна відгравати держава чи активізація і стимулювання приватної ініціативи?

 

Червень 2020р.

Травень 2021р.

Держава

26,2

20,7

Активізація і стимулювання приватної ініціативи

14,9

14,3

І те, і інше рівною мірою

48,9

56,9

Важко відповісти

10,0

8,2


Як би Ви визначили Вашу точку зору на цій шкалі?
(«1» означає, що Ви цілком згодні з твердженням ліворуч, «10» — Ви цілком згодні з твердженням праворуч), %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Важко відповісти

Середні бали

Люди самі повинні нести більшу відповідальність за те. щоб себе забезпечити

Держава повинно нести більшу відповідальність за те, щоб усі громадяни були забезпеченими

Лютий 2000р.

8,0

7,0

8,4

7,5

19,2

7,1

6,5

9,8

7,0

18,4

 

1,1

5,9

Квітень 2003р.

8,9

4,7

6,9

5,3

20,1

10,3

8,1

8,3

5,5

20,2

 

1,7

6,1

Жовтень 2010р.

4,5

3,0

5,5

6,2

10,9

8,1

9,6

14,1

11,4

25,0

 

1,9

7,0

Червень 2020р.

6,6

7,1

10,3

8,8

15,2

7,1

9,6

9,8

5,1

18,1

 

2,4

5,9

Травень 2021р.

6,5

6,9

11,5

9,5

12,6

8,8

9,7

10,6

7,1

15,1

1,6

5,9

Кожна людина повинна відповідати за своє пенсійне забезпечення

Держава повинна відповідати за пенсійне забезпечення громадян

Лютий 2000р.

4,5

2,3

3,7

3,2

11,6

4,6

7,2

10,3

12,1

38,9

 

1,5

7,6

Квітень 2003р.

4,8

2,0

3,5

3,9

16,6

7,0

6,9

11,3

9,9

32,9

 

1,2

7,3

Жовтень 2010р.

1,9

1,5

2,5

3,4

9,4

8,0

8,8

12,2

12,4

37,7

 

2,1

7,9

Червень 2020р.

3,3

3,3

4,5

7,2

13,7

6,2

7,7

9,7

9,5

32,0

 

2,7

7,2

Травень 2021р.

6,2

6,1

5,9

8,8

12,3

8,2

7,7

10,5

8,8

23,7

1,7

6,5

Кожна людина повинна відповідати за забезпечення себе житлом

Держава повинна відповідати за забезпечення всіх громадян житлом

Лютий 2000р.

4,5

3,1

3,6

4,1

15,6

8,3

9,8

11,9

11,2

25,5

 

2,4

7,0

Квітень 2003р.

5,5

2,7

4,5

5,8

21,3

9,5

7,2

9,4

8,1

23,6

 

2,4

6,6

Жовтень 2010р.

2,1

1,9

3,2

3,9

11,2

8,6

10,3

13,2

11,9

31,3

 

2,5

7,6

Червень 2020р.

6,8

4,3

7,6

7,7

17,3

10,5

8,8

8,8

6,0

17,7

 

4,4

6,1

Травень 2021р.

6,8

5,9

8,8

8,0

16,1

10,5

9,8

10,1

5,5

14,8

3,7

5,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Важко відповісти

Середні бали

Краще мати багато товарів у магазинах. навіть при більш високих цінах

Краще, коли низькі ціни встановлюються державою, навіть якщо при цьому часто в магазинах недостатньо товарів,

Квітень 2003р.

10,3

5,6

6,8

6,7

24,5

10,5

4,8

6,8

4,4

13,9

 

5,7

5,5

Червень 2020р.

7,1

5,5

8,8

7,6

18,4

10,8

7,4

8,0

5,7

12,9

 

7,7

5,7

Травень 2021р.

7,8

6,4

8,8

8,9

18,9

13,4

9,1

9,4

4,8

7,5

5,0

5,4


Визначте, будь-ласка, де на шкалі має бути розташована позиція партії, яку би Ви підтримали на виборах (за 5 бальною шкалою, де «1» — повна підтримка позиції, представленої зліва, «5» — повна підтримка позиції, представленої зліва, а «3» означає, що Ви не можете надати перевагу якомусь із тверджень), %

 

1

2

3

4

5

 

Не відповіли

Середні бали

Державне сприяння крупному національному бізнесу

Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу

Травень 2015р.

7,2

6,7

29

16,7

40,2

 

0,3

3,8

Червень 2020р.

5,4

5,0

21,3

23,0

44,1

 

1,1

4,0

Травень 2021р.

5,3

8,4

23,9

25,4

36,3

0,8

3,8

Захист інтересів громадян з низькими доходами

Захист інтересів «середнього класу» — людей кваліфікованої праці з середнім рівнем доходів

Травень 2015р.

33,1

15,3

28,4

9,8

12,6

 

0,8

2,5

Червень 2020р.

33,7

16,5

24,6

9,2

14,1

 

1,9

2,5

Травень 2021р.

25,4

20

28,9

13,1

10,3

2,2

2,6

Розширення державного сектору економіки, повернення в державну власність раніше приватизованих підприємств

Приватизація державних підприємств, пріоритетний розвиток приватного сектору економіки

Травень 2015р.

34,1

17,4

28,1

9,7

10,2

 

0,5

2,4

Червень 2020р.

28,0

17,5

30,7

14,1

8,4

 

1,2

2,6

Травень 2021р.

23,8

18,8

29,7

18,3

8,5

0,9

2,7

 

1

2

3

4

5

 

Не відповіли

Середні бали

Захист прав найманих працівників перед роботодавцями

Посилення прав роботодавців у відносинах з найманими працівниками

Травень 2015р.

50,8

19,4

17,5

5,1

6,9

 

0,3

2,0

Червень 2020р.

57,9

17,0

18,2

3,6

2,3

 

1,1

1,7

Травень 2021р.

44,2

20,6

22,6

7,9

3,9

0,7

2,1

Податкова система, за якої людина сплачує високі податки, але безкоштовно отримує від держави певні соціальні послуги

Податкова система, за якої людина сплачує низькі податки, але сама повинна сплачувати за соціальні послуги

Травень 2015р.

15,9

14,4

37,3

12,7

19,2

 

0,5

3,1

Червень 2020р.

22,3

16,9

39,2

10,5

10,1

 

1,0

2,7

Травень 2021р.

15,1

17

40,8

15,4

11,1

0,5

2,9

Стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, «олігархів»

Обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, вони мають регулюватися ринком

Травень 2015р.

47,6

18,0

20,1

5,7

8,2

 

0,4

2,1

Червень 2020р.

47,2

16,5

24,5

6,0

5,3

 

0,5

2,1

Травень 2021р.

38,6

18,8

26,9

9,0

6,3

0,4

2,3


Як, на Вашу думку, повинна будуватися система соціального захисту громадян?

 

Жовтень 2018р.

Червень 2020р.

Травень 2021р.

Держава має забезпечувати тільки непрацездатних (людей літнього віку, інвалідів, сиріт)

20,3

22,6

27,8

Держава повинна надавати адресну допомогу і деяким іншим групам населення, які опинились у складних життєвих обставинах (безробітні, бідні сім’ї з дітьми тощо)

33,3

42,0

37,0

Держава повинна захищати усіх знедолених, людей з низькими доходами

33,3

23,2

26,6

Соціальний захист має здійснюватися за рахунок підприємств

3,6

3,8

2,2

Люди самі повинні вирішувати свої проблеми, а не сподіватися на державу

2,5

2,7

2,2

Важко відповісти

7,1

5,7

4,2


Часто, коли говорять про підвищення рівня життя, люди сподіваються на «допомогу держави». Скажіть, будь ласка, що таке у Вашому розумінні «допомога держави» в першу чергу?

 

Вересень 2002р.

Червень 2020р.

Травень 2021р.

Субсидії, пільги, соціальні виплати малозабезпеченим громадянам

15,6

23,3

23,5

Створення умов для вільного підприємництва, перш за все — малого і середнього бізнесу

5,0

10,6

8,9

Створення робочих місць з метою надання роботи усім працездатним громадянам

19,4

23,6

21,2

Встановлення такого рівня зарплат, коли кожен працюючий зможе утримувати себе і свою сім’ю на гідному матеріальному рівні

54,6

35,4

39,2

Надання соціальних кредитів на житло, освіту тощо

3,2

3,8

3,5

Інше

0,6

0,3

0,4

Важко відповісти

1,6

3,0

3,4