Оцінка особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України (липень-серпень 2021р.)

17 серпня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 рокуметодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95. 

Методологія та загальні результати оцінки громадянами особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України

Оцінка громадянами особистісних якостей та діяльності Президента України здійснювалася за допомогою запитань, що входять до соціологічного тесту «Політичне крісло», розробленого доктором соціологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким. До структури цього тесту входить емоційна оцінка респондентами політика, оцінка його особистісних якостей, професійного досвіду і компетентності, оцінка результатів діяльності, а також очікування від його майбутньої діяльності. Результати цього опитування порівнюються з результатами аналогічного дослідження, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова  на початку березня 2021 року.

Стосовно емоційної оцінки, то 33,7% респондентів заявили, що Президент України В. Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 19,2% ˗ переважно позитивні, 28,7% ˗ рівною мірою негативні і позитивні, 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій. Якщо розраховувати  індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких Президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс порівняно з березнем покращився з –20,2 до –14,5.

47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) В. Зеленського більшою мірою не відповідають посаді Президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою. Відповідно, індекс особистісних якостей (цей та наступні індекси розраховувалися  аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився:  –29,0  у березні і  –29,9 у липні-серпні.

Даючи оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а найвищий – що він «володіє значним професійним досвідом і компетентністю), 53,9% опитаних обирають  бали «1» або «2», що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 19,0% − бали «4» або «5», що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності. Відтак, індекс досвіду та компетентності зріс з –42,4 до –34,9.

42,2% опитаних оцінюють наявні результати діяльності В. Зеленського на посаді Президента України переважно негативно, 13,9% − переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати. Отже, індекс поточних досягнень фактично не змінився: –28,4 у березні проти –28,3 у липні-серпні.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності В. Зеленського на посаді Президента України, то у 39,5% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 18,9% − переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. З огляду на це, індекс очікуваних досягнень мало змінився: відповідно –21,6 і –20,6.

Врешті, загальний індекс оцінки В. Зеленського (вирахуваний як середнє від вищенаведених індексів) відповідно до соціологічного тесту «Політичне крісло» змінився з –28,3 до –25,6. Тобто оцінка громадянами Президента порівняно з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше, перебуває у негативному діапазоні. 

Вплив на оцінки регіональних[1] відмінностей

Для зручності сприйняття ми будемо розглядати різницю відсотків між позитивними та негативними оцінками особистості та діяльності Президента за наведеними вище критеріями (ця різниця може набирати позитивних значень при переважанні позивних оцінок над негативними, і негативних значень ˗ при переважанні негативних оцінок).

У регіональному розрізі більш позитивним ставленням до В. Зеленського на посту Президента України характеризується Захід, Центр та Південь, більш негативним – Схід. Варто зазначити, що у порівнянні з першою хвилею дослідження оцінки серед мешканців Центрального регіону значно покращилися. В той же час дещо погіршилися оцінки на Півдні та Сході України.

Критерії оцінки

Регіон

Загалом

Захід

Центр

Південь

Схід

Емоційний

-16,5

-8,2

-6,2

-25,2

-14,5

Особистісний

-24,9

-30,0

-24,9

-36,8

-29,9

Професійний

-28,9

-28,5

-37,0

-48,7

-34,9

Поточних досягнень

-22,2

-23,0

-31,1

-40,3

-28,3

Очікуваних досягнень

-15,5

-15,7

-22,0

-31,8

-20,6

Середнє (08.21)

-21,6

-21,1

-24,2

-36,6

-25,6

Середнє (03.21)

-21,1

-31,1

-22,3

-33,4

-28,3

Вплив на оцінки вікових відмінностей респондентів 

Досить виразним є взаємозв’язок оцінок за різними критеріями з віковою групою респондента. Так, зі зростанням віку оцінки, переважно, погіршуються. При цьому, у порівнянні з даними попереднього дослідження майже в усіх вікових групах оцінки покращилися тією чи тією мірою. Виключенням є група респондентів віком 60 років і старше, в якій зміни фактично не відбулися.

Показовим є те, що респонденти віком від 18 до 29 років вийшли у позитивний діапазон загальних оцінок, а єдиним критерієм, за яким для цієї групи спостерігаються негативні оцінки, є професійний.

Критерії оцінки

Вікові групи

Загалом

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Емоційний

16,4

-8,8

-20,5

-23,2

-28,1

-14,5

Особистісний

1,2

-21,6

-38,6

-35,4

-45,2

-29,9

Професійний

-8,7

-26,1

-41,0

-41,6

-49,3

-34,9

Поточних досягнень

0,3

-24,1

-32,4

-34,8

-41,8

-28,3

Очікуваних досягнень

9,7

-17,8

-21,7

-25,7

-37,2

-20,6

Середнє (08.21)

3,8

-19,7

-30,8

-32,1

-40,3

-25,6

Середнє (03.21)

-3,0

-26,5

-34,7

-35,0

-40,6

-28,3

 

Різниця в оцінках між чоловіками і жінками

Як і у першому дослідженні, жінки схильні давати більш позитивні оцінки за чоловіків. Тим не менш, відчутніше покращення оцінок відбулося саме серед респондентів чоловічої статі. Як і в березневому опитуванні, критерієм, за яким спостерігаються найсильніші відмінності між чоловіками та жінками, є професійний.

Критерії оцінки

Стать

Загалом

Чоловіча

Жіноча

Емоційний

-15,9

-13,4

-14,5

Особистісний

-32,7

-27,6

-29,9

Професійний

-39,1

-31,7

-34,9

Поточних досягнень

-30,8

-26,2

-28,3

Очікуваних досягнень

-22,4

-19,2

-20,6

Середнє (08.21)

-28,2

-23,6

-25,6

Середнє (03.21)

-32,7

-24,8

-28,3

 

Вплив на оцінки рівня освіти респондентів

Хоча за показниками освіти відмінності є порівняно слабкими, зміни, що відбулися за 5 місяців, мають власну специфіку. Так, серед респондентів із загальною середньою освітою або нижче зміни на краще є найбільш виразними. Дещо менші зміни спостерігаються серед тих, хто має середню спеціальну освіту. В той же час у групі населення з вищою або неповною вищою освітою зміни практично не відбулися.

Критерії оцінки

Освіта респондента

Загалом

Загальна середня або нижче

Середня спеціальна

Вища або неповна вища

Емоційний

-16,0

-14,6

-14,1

-14,5

Особистісний

-25,9

-31,8

-30,4

-29,9

Професійний

-32,2

-35,2

-37,0

-34,9

Поточних досягнень

-28,3

-29,1

-27,9

-28,3

Очікуваних досягнень

-18,4

-22,7

-20,2

-20,6

Середнє (08.21)

-24,2

-26,7

-25,9

-25,6

Середнє (03.21)

-30,0

-30,3

-25,5

-28,3

 

Вплив на оцінки рівня добробуту респондентів

Як і в попередньому дослідженні, спостерігається досить очікувана картина: з покращенням матеріального становища респондентів покращуються також оцінки ними Президента. Цікавим є те, що найбільші позитивні зрушення відбулися серед респондентів, яким у цілому вистачає на життя, але придбання речей тривалого вжитку викликає труднощі. В інших групах зрушення є досить слабкими. 

Критерії оцінки

Рівень добробуту родини*

Загалом

1

2

3

4

Емоційний

-29,0

-22,1

-5,8

-6,1

-14,5

Особистісний

-39,3

-36,6

-22,6

-25,5

-29,9

Професійний

-49,7

-45,3

-25,6

-22,1

-34,9

Поточних досягнень

-42,5

-36,2

-20,5

-14,1

-28,3

Очікуваних досягнень

-39,1

-26,9

-12,8

-8,0

-20,6

Середнє (08.21)

-39,9

-33,4

-17,5

-15,2

-25,6

Середнє (03.21)

-41,9

-32,9

-22,8

-16,8

-28,3

* Рівні матеріальної забезпеченості родини (за самооцінкою респондентів): 1. Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. 2. Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей. 3. У цілому на життя вистачає, але придбання  речей тривалого вжитку, уже викликає труднощі. 4. Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі.

 

Вплив на оцінки електоральних уподобань респондентів 

Очікувано, найбільш принципові відмінності спостерігаються за результатами аналізу електоральних груп. Для цієї частини аналізу були використані відповіді респондентів щодо їх голосування на найближчих президентських виборах. Для зручності ми виокремили чотири електоральні групи: тих, хто обрав чинного Президента; тих, хто обрав іншого кандидата; тих, хто не піде на вибори, а також тих, кому важко визначитися з відповіддю.

Прихильники Володимира Зеленського залишаються тією окремою групою, що принципово відрізняється від усіх інших:

Критерії оцінки

Електоральний вибір

Загалом

Володимир Зеленський

Інший кандидат

Не піде на вибори

Важко сказати

Емоційний

69,1

-41,3

-34,7

-14,0

-14,5

Особистісний

55,1

-57,3

-54,3

-25,7

-29,9

Професійний

50,8

-60,3

-61,2

-36,2

-34,9

Поточних досягнень

53,3

-54,4

-48,5

-28,1

-28,3

Очікуваних досягнень

69,6

-49,3

-44,3

-20,1

-20,6

Середнє (08.21)

59,6

-52,5

-48,6

-24,8

-25,6

Середнє (03.21)

60,9

-53,4

-48,7

-31,5

-28,3

Як можна бачити, електорат чинного президента демонструє дуже позитивні оцінки за усіма критеріями, в той час як потенційні виборці інших кандидатів дають майже діаметрально протилежні відповіді. Дуже близькими до цих негативних оцінок є відповіді респондентів, які не планують іти на вибори.

Головна ж зміна стосується оцінок респондентів, які ще не визначилися з тим, кого підтримувати. Саме у цій групі відбулося найбільше покращення в ставленні до Президента серед електоральних груп.

Оцінки Президента та його можливі наміри балотуватися на другий термін 

Цікаві результати демонструє груповий поділ за відповідями на питання про ставлення до можливої заяви Президента про висунення своєї кандидатури на другий термін.

Загалом серед усіх опитаних, відповідаючи на запитання «Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських  виборах повторно балотуватиметься на пост Президента України, як би Ви до цього поставилися?» 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 48% - негативно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.

Найбільш негативні оцінки з усіх груп, що розглянуті в даному прес-релізі, висловлюють ті, хто негативно ставиться до такої можливої заяви. Оцінки респондентів з позитивним ставленням близькі до оцінок електорату В. Зеленського. Ті, кому байдуже щодо можливих сценаріїв даної події, хоча й оцінюють Президента в негативному ключі, все ж таки демонструють значно кращі оцінки порівняно з тими, хто займає негативну позицію. Нарешті, група респондентів з невизначеною позицією висловлює рівною мірою як негативні, так і позитивні оцінки.

Критерії оцінки

«Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських  виборах повторно балотуватиметься на пост Президента України, як би Ви до цього поставилися?» - ставлення до можливої заяви:

Загалом

Позитивне

Негативне

Байдуже

Важко сказати

Емоційний

64,2

-58,1

-8,0

7,3

-14,5

Особистісний

56,7

-77,4

-25,9

-3,0

-29,9

Професійний

50,6

-79,6

-36,2

-10,2

-34,9

Поточних досягнень

50,2

-72,6

-23,2

-1,2

-28,3

Очікуваних досягнень

65,1

-68,8

-14,6

7,2

-20,6

Середнє (08.21)

57,4

-71,3

-21,6

0,0

-25,6

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)

Якщо говорити у цілому, які емоції у Вас викликає Президент України Володимир Зеленський?

 

5-9.03.2021

29.07-4.08.2021

Переважно негативні

38,7

33,7

Рівною мірою негативні і позитивні

26,0

28,7

Переважно позитивні

18,5

19,2

Зазвичай не викликає якихось емоцій

13,2

13,9

Важко відповісти

3,6

4,5

 

Як Ви вважаєте, чи відповідають якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського посаді Президента України?

 

5-9.03.2021

29.07-4.08.2021

Більшою мірою не відповідають

46,9

47,5

Відповідають і не відповідають приблизно однаковою мірою

28,6

27,5

Більшою мірою відповідають

17,9

17,6

Важко відповісти

6,6

7,4

 

Як Ви вважаєте, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України? Для відповіді використовуйте шкалу від 1 до 5, де «1» означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а «5» - «володіє значним професійним досвідом і компетентністю».

професійний досвід і компетентність практично відсутні

1

2

3

4

5

володіє значним професійним досвідом і компетентністю

5-9.03.2021

33,5

24,7

23,4

12,6

3,2

 

29.07-4.08.2021

30,4

23,5

24,1

13,8

5,2

 

 

Важко відповісти, %

5-9.03.2021

2,7

29.07-4.08.2021

3,1

 

Середня оцінка

5-9.03.2021

2,3  бала

29.07-4.08.2021

2,4 бала

 

Як Ви оцінюєте наявні результати діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України?

 

5-9.03.2021

29.07-4.08.2021

Переважно негативно

43,8

42,2

Нейтрально: є як негативні, так і позитивні результати

37,2

39,8

Переважно позитивно

15,4

13,9

Важко відповісти

3,6

4,0

 

Які Ваші очікування від подальшої діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України?

 

5-9.03.2021

29.07-4.08.2021

Переважно негативні

40,7

39,5

Нейтральні: будуть як негативні, так і позитивні результати

30,1

32,3

Переважно позитивні

19,1

18,9

Важко відповісти

10,1

9,3

 

Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських  виборах повторно балотуватиметься на пост Президента України, як би Ви до цього поставилися?

Позитивно

21,9

Негативно

48,0

Байдуже

18,5

Важко відповісти

11,6

 

[1] Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.