Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

Зміст статті

2019

Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України

Цією аналітичною збіркою Центр Разумкова продовжує низку публікацій, присвячених складним і суперечливим глобальним процесам сьогодення і визначенню в них місця України. Нинішня ситуація в країні, яка стоїть на порозі довготривалого суперечливого виборчого марафону, обмежує можливості влади у пошуку шляхів зміцнення країни. Тим більше важливим є аналіз здобутків країн, яким у відносно короткий період вдалося не лише трансформувати соціально-економічне середовище, але й вийти на шлях стійкого розвитку.


2018

The Role and Place of Ukraine’s Energy Sector in Global Energy Processes

 • Global Energy Trends by Sector: Challenges and Opportunities for Ukraine
 • Global Energy Sector until 2035 and Beyond
 • Mainstreaming Climate Policy in the Energy Sector: Global and Ukrainian Dimensions
 • Ukraine’s Energy Sector until 2035

Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС / В.Сіденко (керівник проекту) та ін.

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова “Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС”, який виконувався у 2018р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.

Видання здійснене за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Науманна
за Свободу в Україні.


Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ

Керівник проекту: Ольга ПИЩУЛІНА
Колектив авторів аналітичної доповіді:
Ольга ПИЩУЛІНА (розділи 1, 3, 4, 5, 6)
Тетяна ЮРОЧКО (розділ 2)
Михайло МІЩЕНКО (додаток 1)
Ярослав ЖАЛІЛО (розділ 7)


Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм

Наук. ред. В.Юрчишин
Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"

Найближчі два роки з великою вірогідністю стануть визначальними для України в її суспільному, політичному і економічному розвитку. Саме у ці роки країна має продемонструвати свою економічну і політичну міцність, вміння долати складні накопичені суперечності, мінімізувати ризики і виклики як національного характеру, так і продуковані сучасним глобальним світом.


Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна

Наук. ред. В.Юрчишин
Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"

Сподіваємося, що висловлені в цьому виданні думки, пропозиції, рішення та напрями шляхів економічного прискорення знайдуть відгук і в діяльності української політичної еліти, стануть джерелом розвитку і добробуту.
Анатолій Рачок, Генеральний директор Центру Разумкова


Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018рр.

 • релігія і церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2018
 • державні документи, заяви і звернення всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також окремих церков України з приводу актуальних проблем і подій у державно-конфесійних і міжконфесійних відносинах

Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах

Центр Разумкова традиційно приділяє велику увагу проблемам формування державної політики у енергетичній сфері. Послідовна позиція Центру Разумкова щодо необхідності розроблення нової енергетичної стратегії України та конкретна робота його фахівців з її написання та координації процесу підготовки документу у співпраці з провідними аналітичними центрами, компаніями, світовими неурядовими організаціями, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Офісу підтримки України при Єврокомісії, а також окремими фахівцями галузі та урядовими інституціями, врешті решт знайшла своє втілення у схваленій Урядом України у серпні 2017р. Енергетичної стратегії України на період до 2035р1. Тому, у пропонованій роботі, нами часто використовуються формулювання з тексту енергетичної стратегії.


2017


Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА

У підготовці аналітичної доповіді крім експертів Центру Разумкова брали участь:
М.КОЗЮБРА – доктор юридичних наук, професор
(завідував кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
В.ВЕНГЕР – кандидат юридичних наук
(доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НАУКМА)
П.СТЕЦЮК – кандидат юридичних наук, доцент, доктор права
(суддя Конституційного Суду України у відставці)
А.БОЙКО – доктор юридичних наук, професор
(член Вищої ради правосуддя)


Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії

• місце пенсійних систем у суспільному розвитку
• вплив глобальних трендів постаріння на пенсійні системи
• погляд міжнародних інституцій на пенсійне реформування
• основні показники ефективності системи
пенсійного забезпечення України
• накопичувальна складова пенсійної системи України
• пенсійна реформа очима громадян
• експертний погляд на пенсійну реформу


Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України / Аналітична доповідь

Ця публікація підготовлена за результатами дослідницького проекту Центру Разумкова “Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України”, який виконувався у 2017р. під керівництвом наукового консультанта з економічних питань Центру, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук В.Сіденка.


Індекс поточної економічної спроможності: комплексна оцінка соціально-економічної ситуації в Україні

Людмила Шангіна, Василь Юрчишин
… поняття економічної спроможності охоплює не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність, але й економічну стійкість – здатність «усередненого» домогосподарства (сукупності більшості домогосподарств) до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу…


Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті

У цьому виданні представлено доповідь Центру Разумкова, що містить аналіз процесу формування партійної системи України у 1990-2017рр., його основні етапи, чинники
і тенденції.

У виданні містяться статті вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені аналізу особливостей розвитку політичних партій та партійних систем України і країн Європи, досвіду представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у сприянні розвитку інститутів представницької демократії в нашій державі.

Матеріали видання містять узагальнені результати соціологічних опитувань Центру Разумкова, що характеризують ставлення громадян України до різних аспектів діяльності політичних партій, їх соціально-політичні та електоральні орієнтації, а також результати опитувань експертів щодо стану та перспектив розвитку партійної системи України.

Це видання буде корисним для науковців, представників органів державної влади, політичних партій і громадських об’єднань, політичних експертів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх читачів, які цікавляться політичними процесами в Україні та країнах ЄС.

У підготовці матеріалів до доповіді Центру Разумкова брали участь: Ю.Якименко (керівник авторського колективу), А.Биченко, В.Замятін, М.Міщенко, А.Стецьків, Л.Шангіна, В.Ярема (Центр Разумкова), С.Конончук (УНЦПД).

У доповіді використані матеріали проектів Центру Разумкова, результати яких оприлюднювалися в журналі “Національна безпека і оборона” у 2000-2017рр.

Ukraine’s party system evolution: 1990-2017

This publication presents an abridged version of the Analytical Report by the
Razumkov Centre that examines the emergence and further transformation of
Ukraine’s party system in 1990-2017.
We have examined key drivers of change at each evolution stage, such as legislation
on political parties and elections; political regime; most significant societal cleavages, nature and consequences of their influence; analysed current trends in Ukraine’s
party system development.
The publication will be useful for everyone interested in post-independence
nation-building processes in Ukraine, development of political parties and the party system, experience of political transformations in post-Soviet countries.


Траектория конфликта: модель украинско-российских отношений в ближайшей перспективе шансы, пути и варианты урегулирования

Trajectory of the conflict: the model of ukrainian-russian relations in the near-term outlook chances, paths and options for conflict settlement

Материалы для трехсторонней экспертной встречи 20-23 августа 2017г., Каденаббия, Италия
Information Materials for the Trilateral Expert Meeting 20-23 August 2017, Cadenabbia, Italy

Руководитель проекта – Михаил Пашков
Project Manager – Mykhailo Pashkov

Это издание, подготовленное Центром Разумкова при содействии Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, является своеобразным предисловием для очередной встречи украинских, российских и немецких экспертов. С 2015г. Фонд Аденауэра регулярно (дважды в год) проводит трехсторонние экспертные дискуссии, посвященные проблемам урегулирования/минимизации российско-украинского конфликта.

На предыдущей встрече в Берлине (февраль 2017г.) в рамках дискуссии “Восточная Украина – забытая война?” участники обсуждали перспективы Минских соглашений, оценивали позиции и интересы сторон, рассматривали характер и специфику отношений Москвы и Киева в условиях затяжного конфликта. Обсуждались возможности и пути минимизации конфликта Москвы и Киева, в т.ч. в контексте геополитических перемен, связанных с выборами в США.

Как, по прошествии полугода, изменения геополитической ситуации в Европе и мире (в т.ч. итоги выборов во Франции, Великобритании и предстоящие выборы в Германии,
а так же саммиты НАТО, G-7 и G-20) влияют на характер и перспективы конфликта Москвы и Киева? В каком направлении необходимо двигаться, чтобы остановить деградацию украинско-российских отношений, предотвратить угрозу эскалации конфликта?

Эти вопросы будут в центре обсуждения.

В данном издании представлены позиции, оценки и прогнозы украинских, российских и немецких экспертов относительно возможной модели украинско-российских отношений на ближайшую перспективу и (что наиболее важно) обобщены некоторые предложения и рекомендации по урегулированию/минимизации конфликта. Собственно именно это и
является задачей и целью нынешней дискуссии и в целом украинско-российско-немецкого экспертного диалога.

Также в издании опубликованы некоторые результаты социологических исследований Центра Разумкова, проведенных в период конфликта России и Украины (2014-2017гг.)

Мнения и оценки, высказанные в интервью, являются авторской позицией и не обязательно совпадают с позициями Центра Разумкова.
В случае использования материалов просим ссылаться на данное издание.


Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання

Науковий редактор В.Юрчишин

Передмова 

....
Дослідженню ризиків та викликів, у т.ч. глобального рівня, пов’язаних із зовнішньоекономічним балансом України, а з тим і впровадженням раціональних напрямів економічної політики, спрямованих на обмеження негативних впливів, й присвячена ця публікація, в якій також представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного
характеру) провідних вітчизняних фахівців.
Наприкінці подані результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова громадян України стосовно їх бачення коротко- і середньострокових перспектив економічного розвитку.

А.Рачок,
Генеральний директор Центру Разумкова


ЦЕРКВА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА У ПРОТИСТОЯННІ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ СЬОГОДЕННЯ (інформаційні матеріали)

Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій,
а також окремих Церков України з приводу
актуальних подій і проблем
Виклики і загрози для України: співпраця Церкви і держави
в їх подоланні (заочний Круглий стіл)
Релігія і Церква в українському суспільстві:
соціологічне дослідження-2017:
• рівень і характер релігійності українського суспільства
• релігія, Церква і суспільство
• Церква і держава
• Церква, суспільство і влада
• ставлення до окремих подій
останнього часу


Антологія конституційного процесу в сучасній Україні

Автор-укладач Віктор МУСІЯКА

У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні:
від Конституції 1978р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.
З метою допомоги у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено
відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.Видання адресовано науковцям, викладачам і студентам юридичних ВНЗ,
народним депутатам України, представникам органів державної влади і місцевого самоврядування. Видання може зацікавити правозахисників і громад-
ських активістів, які ініціюють творення “нового суспільного договору”, а також громадян.


Енергетична галузь України: підсумки 2016 року

 

 • газовий сектор
 • нафта і нафтопродукти
 • вугілля
 • ринок електроенергії  
 • енергоефективність
 • тарифоутворення в секторі комунальних послуг


Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України

 • Василь Юрчишин. Макроекономічні основи участі країн в
  інтеграційних проектах. Аналітична доповідь


     Авторські статті

 • Владислав Зимовець. Інвестиційний потенціал України:
  макрофінансові та інституційні перешкоди
 • Олександр Кілієвич. Професійні компетентності в сфері аналізу
  політики та практика його виконання: порівняльний приклад
  України і окремих країн Центральної Азії
 • Сергій Кошовий. Формат взаємодії 16+1: Китай плюс країни
  Центральної та Східної Європи. Підсумок перших п’яти років співпраці
 • Дмитро Ляпін. Завдання державної політики підтримки розвитку
  малого та середнього підприємництва в Україні

2016

Середній клас в Україні: уявлення і реалії


Авторський колектив:
Анатолій Рачок – загальне керівництво
Глава 1, загальні висновки – Ольга Пищуліна, Михайло Міщенко
Глави 2, 3, 4 – Людмила Шангіна
Додатки 1-4 – Людмила Шангіна, Андрій Биченко, Михайло Міщенко
Редактор – Єлізавета Вінницька
Дизайн і макет – Олександр Шаптала

Глава 1. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Глава 2. УКРАЇНСЬКИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС: САМОВИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
(на підставі соціологічного дослідження Центру Разумкова)
Глава 3. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА УМОВИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ
Глава 4. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
ДОДАТКИ
Додаток 1. СУБ’ЄКТИВНИЙ ВИЩИЙ КЛАС (загальні характеристики)
Додаток 2. СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВІ ГРУПИ: ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Додаток 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Додаток 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІКОВИХ ГРУП СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ


Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України

 • К.Маркевич, В.Омельченко
 • ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
 • ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року


• газовий сектор
• нафта і нафтопродукти
• ринок електроенергії
• вугілля
• тарифоутворення в секторі комунальних послуг
• законодавчі ініціативи


Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України


• глобальні тенденції розвитку енергетики
• боротьба зі зміною клімату та використання вде
• енергетична політика єс та сша
• здобутки та стратегічні завдання україни
в енергетичному секторі


Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України


• гендерний вимір сімейної політики
• принцип гендерної рівності в економічній сфері
• питання гендерної рівності у стратегіях
міжнародних та європейських інституцій
• правове регулювання рівних прав та
можливостей в Україні
• моніторинг досягнення гендерної рівності
у глобальних рейтингах
• гендерна рівність очима громадян


Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні 

 • Василь Юрчишин. Глобальний контекст валютної політики і напрями
  посилення стійкості національної грошової одиниці в Україні.
  Аналітична доповідь

    Статті

 • Анатолій Баронін. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі 
 • Эрик Найман. Какой режим валютного курса нужен Украине 
 • Тантели Ратувухери. Валютная политика Украины в меняющемся мире 
 • Марія Репко. Олександр Кашко, Ірина Піонтківська. Валютні обмеження та лібералізація руху капіталу в Україні та світі 
 • Борис Соболєв. Оцінка валютної політики України 2013-2016 років
 • Олег Устенко, Микола Зименко. Взаємопосилення інфляційних тадевальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення 
 • Роман Шпек. Олексій Блінов. Нова валютна політика України: на що потрібно звернути увагу 

    Результати соціологічного опитування

 • Михайло Міщенко. Ставлення громадян України до проблеми стійкості курсу національної валюти


2015


2014

Україна: час вибору

Брошура підготовлена експертами Центру Разумкова в рамках проекту “Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи”


Середній клас в Україні: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ


Позиції експертів, уявлення і самовизначення громадян


Український середній клас очима його представників


ДИСКУСІЇ У ФОКУС-ГРУПАХ


2013


2012

Українсько-Іспанський стратегічний діалог Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи

The Spanish-Ukrainian strategic dialogue Ukraine’s path to the EU: problems, achievements and prospects

Керівник проекту: Валерій ЧАЛИЙ
Редактори україномовної частини: Михайло ПАШКОВ, Алла ЧЕРНОВА,
Людмила ШАНГІНА
Редактор англомовної частини: Валерія КЛИМЕНКО
Дизайн і макет: Олександр ШАПТАЛА

Project team leader: Valeriy CHALYI
Editors of the Ukrainian part: Mikhail PASHKOV, Alla CHERNOVA,
Liudmyla SHANGINA
Editor of the English part: Valeriya KLYMENKO
Layout: Oleksandr SHAPTALA