site in debug mode if you do not find what you were looking can visit the old version of the site

Board of the Razumkov Centre:

Pavlo Pynzenyk - Head of the Board;

Oleh Bereziuk - member of the Board;

Mykola Martynenko - member of the Board;

Victor Pinchuk - member of the Board;

Anatoliy Rachok - non-voting member of the Board, director general;

Audit committee:

Ihor Zhdanov - Head of the Audit committee;

Serhiy Pereloma - member of the Audit committee;

Valerij Yas’uk - member of the Audit committee;

Members of the Razumkov Centre:

Mykola Martynenko;

Oleh Bereziuk;

Victor Pinchuk;

Pavlo Pynzenyk;

Ihor Zhdanov;

Andriy Mahera;

Oleksandr Morozov;

Yuliya Mostova;

Mykhaylo Pashkov;

Valeriy Chaly;

L’udmyla Shanhina;

Yuriy Yakymenko;