Board of the Razumkov Centre:

Pavlo Pynzenyk - Head of the Board;

Oleh Bereziuk - member of the Board;

Mykola Martynenko - member of the Board;

Victor Pinchuk - member of the Board;

Anatoliy Rachok - non-voting member of the Board, director general;


Audit committee:

Ihor Zhdanov - Head of the Audit committee;

Anatoliy Bereza;- member of the Audit committee;

Oleksiy Melnyk - member of the Audit committee.


Members of the Razumkov Centre:

Mykola Martynenko;

Anatoliy Rachok;

Oleh Bereziuk;

Victor Pinchuk;

Pavlo Pynzenyk;

Ihor Zhdanov;

Andriy Mahera;

Oleksandr Morozov;

Yuliya Mostova;

Mykhaylo Pashkov;

Valeriy Chaly;

L’udmyla Shanhina;

Yuriy Yakymenko;

Anatoliy Bereza;

Oleksiy Melnyk.