Governing bodies

Board of the Razumkov Centre:

Pavlo Pynzenyk – Head of the Board;

Oleh Bereziuk – member of the Board;

Mykola Martynenko – member of the Board;

Victor Pinchuk – member of the Board;

Anatoliy Rachok – non-voting member of the Board, director general.

Audit committee:

Ihor Zhdanov – Head of the Audit committee;

Anatoliy Bereza – member of the Audit committee;

Oleksiy Melnyk – member of the Audit committee.

Members of the Razumkov Centre:

Mykola Martynenko;

Anatoliy Rachok;

Oleh Bereziuk;

Victor Pinchuk;

Pavlo Pynzenyk;

Ihor Zhdanov;

Andriy Mahera;

Oleksandr Morozov;

Yuliya Mostova;

Mykhaylo Pashkov;

Valeriy Chaly;

L'udmyla Shanhina;

Yuriy Yakymenko;

Anatoliy Bereza;

Oleksiy Melnyk.