Governing Bodies

Board of the Razumkov Centre:

Pavlo Pynzenyk — Head of the Board;

Oleh Bereziuk — Member of the Board;

Mykola Martynenko — Member of the Board;

Victor Pinchuk — Member of the Board;

Anatoliy Rachok — Non-voting Member of the Board, Director General.

Audit Committee:

Ihor Zhdanov — Head of the Audit Committee;

Anatoliy Bereza — Member of the Audit Committee;

Oleksiy Melnyk — Member of the Audit Committee.

Members of the Razumkov Centre:

Mykola Martynenko;

Anatoliy Rachok;

Oleh Bereziuk;

Victor Pinchuk;

Pavlo Pynzenyk;

Ihor Zhdanov;

Andriy Mahera;

Oleksandr Morozov;

Yuliya Mostova;

Mykhaylo Pashkov;

Valeriy Chaly;

L'udmyla Shanhina;

Yuriy Yakymenko;

Anatoliy Bereza;

Oleksiy Melnyk.